Now showing items 41-49 of 49

  • Thumbnail

   ความน่าจะเป็นของการรอคอย จินตนาการและความหวัง : จิตวิทยาสลากกินแบ่งรัฐบาลกับการออกแบบเครื่องประดับ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Jewerly Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบเครื่องประดับ
   Type: Thesis
   ศริณญา ประเสริฐสรรค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   โครงการออกแบบเครื่องประดับในหัวข้อ ความน่าจะเป็นของการรอคอย จินตนาการและความหวัง : จิตวิทยาสลากกินแบ่งรัฐบาลกับการออกแบบเครื่องประดับ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งต่างๆที่มีคุณค่าทางจิตใจมากกว่าท ...
  • Thumbnail

   เสน่ห์งานเครื่องทองกรุวัดราชบูรณะ พลังของสุนทรียะทางหัตถศิลป์ สู่เครื่องประดับร่วมสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Jewerly Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบเครื่องประดับ
   Type: Thesis
   ฑกมล รัตนพงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-05)
   งานวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจ มาจาก “เครื่องประดับทองคำสมัยอยุธยา ภายในกรุวัดราชบูรณะ” เป็นเครื่องประดับสื่อแสดงอารยะ ธรรมไทย ในรูปแบบความงามของงานหัตถศิลป์ ...
  • Thumbnail

   เครื่องประดับที่แสดงออกถึงคติแห่งการห่อหุ้ม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Jewerly Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบเครื่องประดับ
   Type: Thesis
   อรอุมา วิชัยกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-05)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและกระบวนการห่อหุ้มโดยมุ่งเป้าการศึกษาไปยังการห่อหุ้มอาหารไทย เป็นการห่อหุ้ม ซึ่งส่งเสริมให้สิ่งที่ถูกห่อหุ้มมีความพิเศษ และมีคุณค่า เพื่อนำไปสู่แนวทางการออกแบบงานเครื่องปร ...
  • Thumbnail

   เครื่องประดับสัจธรรมร่วมสมัย : สภาวะการผันแปรของดิน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Jewerly Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบเครื่องประดับ
   Type: Thesis
   สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-05)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างสรรค์เครื่องประดับร่วมสมัยที่เป็นสื่อกลางให้ ผู้สวมใส่และผู้ชมได้มีส่วนร่วมในชิ้นงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการยึดติด การให้ความสำคัญต่อมูลค่าของ วัสดุที่พบในสังคมสมัยใหม่นั้นโดยแ ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากวัสดุที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว : คุณค่าแห่งสุนทรียะที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Jewerly Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบเครื่องประดับ
   Type: Thesis
   ภัทรบดี พิมพ์กิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-05-10)
   การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษากระบวนการทำงานของเครื่องพิมพ์ชิ้นงานต้นแบบสามมิติอย่างรวดเร็ว เพื่อค้นหาและนำเสนอความงามจากสภาพของเนื้อวัสดุที่เปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจากการกระทำของเครื่องจักร ทั้งรูปแบบที่เกิดจากกระบวนผลิตโดยทั่ ...
  • Thumbnail

   เครื่องประดับที่แสดงถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้หญิงไทยยุคใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Jewerly Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบเครื่องประดับ
   Type: Thesis
   นิชาภา บัวสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-05-10)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับที่แสดงออกถึงคุณค่า และความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงไทยในยุคสมัยก่อนและปัจจุบัน โดยการนำเสนอ ความขัดแย้งทางภาพลักษณ์ของบทบาทและหน้าที่ ของผู้หญิงในสมั ...
  • Thumbnail

   เครื่องประดับจากวัฒนธรรมใบตองตึง: สุนทรียะยามรุ่งอรุณแห่งวิถีชาวปกาเกอะญอ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Jewerly Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบเครื่องประดับ
   Type: Thesis
   จินต์จิ สหรัตนพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-06-20)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์เครื่องประดับส่วนบุคคลที่แสดงถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญอจากวัฒนธรรมใบตองตึงที่ส่งผลต่อจิตใจผู้วิจัยในเชิงคลายความวิตกกังวล และเสริมสร้างกำลังใจ ด้วยการระลึกนึกถึงบ้านในร ...
  • Thumbnail

   ศึกษาและพัฒนางานออกแบบเครื่องประดับสกุลช่างสุโขทัยให้ร่วมสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Jewerly Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบเครื่องประดับ
   Type: Thesis
   ศศนันท์ ศรีเพ็ชร์พันธุ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
   ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการศึกษา พัฒนากระบวนการการ ออกแบบงานเครื่องประดับให้มีความร่วมสมัยโดยผสมผสานเทคนิคการสร้างงานสกุลช่างสุโขทัย และ การประยุกต์ลายแม่บท “เครือเถา” นำมาผสมผสานร่มกับเทคนิคกา ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเครื่องประดับเพื่อการบูชาสักการะ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Jewerly Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบเครื่องประดับ
   Type: Thesis
   ฤมาภา ศรีสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560-01-11)
   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวความคิดในเรื่องของการบูชาสักการะประเภท อามิสบูชา ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ชาวพุทธนิยมใช้ดอกไม้ในการบูชาสักการะพระพุทธรูปเป็นประจำ เพื่อความสบายใจ และความเป็นสิริมงคลกับชีวิต ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV