Now showing items 1-5 of 387

  • Thumbnail

   การพัฒนาน้ำดินสีเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี 

   Collection: Article - Ceramics / บทความทางวิชาการ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Article
   ธาตรี เมืองแก้ว (คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
   การพัฒนาน้ำดินสีเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรีนั้นเป็นการทดลองผสมสารให้สีลงไปในน้ำดิน เพื่อเป็นแนวทางในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาที่มีการผลิตกันในจังหวัดราชบุรี โดยตั้งเป้าหมายโดยใช ...
  • Thumbnail

   แจกันฉลุ : แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   วชิราภรณ์ เงินเมือง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   โครงการศิลปะนิพนธ์เรื่อง “แจกันฉลุ แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแจกันที่ใช้ประดับตกแต่งภายในบ้าน โดยนำเสนอลักษณะเด่นของการเรียงร้อยของเครื่องแขวนไทย การเรียงตัวกันและสีสันของกล ...
  • Thumbnail

   ภาชนะจากบรรยากาศบนท้องฟ้า 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ปพิชชา ธนสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบภาชนะสำหรับตกแต่งภายในอาคาร ที่ได้รับความประทับใจจากบรรยากาศบนท้องฟ้าในยามต่างๆ โดยนำสีสัน ลักษณะของท้องฟ้า มาจัดองค์ประกอบเป็นลวดลายจากการตัดต่อดินสี ผลการออกแบบภาชนะได้รับความป ...
  • Thumbnail

   พื้นที่ในจินตนาภาพ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ณัฐพงศ์ ศรีสันทัด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์เรื่อง "พื้นที่ในจินตนาภาพ" เป็นประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการย้ายถิ่นฐานหรือความแปรผันของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงต้องการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของบ้านเกิดที่ข้าพเ ...
  • Thumbnail

   ใบไม้และชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   กิตติพศ ประโยชน์มี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปะนิพนธ์เรื่อง “ใบไม้และชีวิต” นี้ ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทประติมากรรม โดยใช้กระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผาเป็นสื่อ เพื่อนำเสนอแนวคิดและมุมมองของผู้ศึกษา ซึ่งมีที่มาจากความเพียรพยายามของมดแดง ...

   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV