รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ควายในการทำนา เพื่อการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อการบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
  ประเภทผลงาน: Thesis
  อโณทัย มาลารัตน์; Anothai Malarat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  ในการศึกษาภูมิปัญญาการใช้ควายในการทำนา เพื่อการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยเลือกที่จะมุ่งเน้นประเด็นไปที่การศึกษาบทบาทและคุณค่าของควายในระบบกสิกรรมหรือการทำนา ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเครื่องจักสานงานกสิกรรมไทยเพื่อการออกแบบศูนย์นันทนาการบ้านสานสุข 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สุทธิชัย บุญช่วย; Suthichai Boonchuay (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  งานจักสานงานกสิกรรมไทยและงานศิลปะจากเครื่องจักสานนับวันจะลดน้อยลง ซึ่งแต่เดิมงานจักสานของคนไทยถือว่าเป็นความรู้พื้นเมืองโดยวิธีการถ่ายทอดให้แก่กันในครอบครัว ปัจจุบัน เครื่องจักสานรุ่นใหม่ที่มีความสำคัญเพียงของชำร่วย การศึกษา ...
 • Thumbnail

  ช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์; Thitirat Muean-a-nan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  การศึกษาองค์ความรู้ช้างเผือก มุ่งเน้นเพื่อศึกษานัยยสำคัญ ความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพเชิงรูปธรรมที่มีความพิเศษแตกต่างจากช้างธรรมดาสามัญโดยทั่วไป ได้มีการกำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัติรักษาช้างป่า พุทธศักราช 2464 และตำราคชลั ...
 • Thumbnail

  การศึกษาคัมภีร์ใบลานสู่การออกแบบสถานลานธรรม 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
  ประเภทผลงาน: Thesis
  วิทตรี ประชานุกูล; Vithatree Prachanukool (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  การศึกษาคัมภีร์ใบลานได้มุ่งเน้นการศึกษาถึงลักษณะและนัยสำคัญ ด้านรูปธรรม ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ขั้นตอนการทำ รูปแบบศิลปะ และด้านนามธรรมที่แฝงอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนให้เกิดสติ เพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...
 • Thumbnail

  การศึกษา ซั้ง ภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านสู่การออกแบบภายในตลาดรักษ์อ่าวไทย อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
  ประเภทผลงาน: Thesis
  นภนันท์ วัลลภา; Naphanan Wallapha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  งานวิจัยชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านในการทำซั้ง หรือ ปะการังเทียมพื้นบ้านเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากชาวประมงสมัยโบราณ มีแนวทางที่สำคัญเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชากรประมง ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV