Now showing items 1-5 of 77

  • Thumbnail

   ความแยบยลในพื้นที่พิพิธภัณฑ์ : ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ ในเอสโตเนีย สวีเดน และฟินแลนด์ 

   Collection: Article - Interior Design / บทความทางวิชาการ - การออกแบบภายใน
   Type: Article
   ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ (คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
   ในปัจจุบัน การออกแบบพิพิธภัณฑ์ถูกนำมาใช้เป็น คำตอบ ของการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของเมืองและชุมชน การออกแบบใหม่หรือการปรับปรุงการใช้สอยพื้นที่ภายในอาคารสาธารณะ อาคารเดิม ที่อยู่ในบริบทของเมืองที่ต้องการการอนุรักษ์และการพัฒน ...
  • Thumbnail

   การศึกษาภูมิปัญญาการใช้ควายในการทำนา เพื่อการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อการบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   อโณทัย มาลารัตน์; Anothai Malarat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ในการศึกษาภูมิปัญญาการใช้ควายในการทำนา เพื่อการออกแบบตกแต่งภายในศูนย์ศึกษาระบบนิเวศเพื่อบริการชาวนา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้วิจัยเลือกที่จะมุ่งเน้นประเด็นไปที่การศึกษาบทบาทและคุณค่าของควายในระบบกสิกรรมหรือการทำนา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเครื่องจักสานงานกสิกรรมไทยเพื่อการออกแบบศูนย์นันทนาการบ้านสานสุข 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   สุทธิชัย บุญช่วย; Suthichai Boonchuay (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   งานจักสานงานกสิกรรมไทยและงานศิลปะจากเครื่องจักสานนับวันจะลดน้อยลง ซึ่งแต่เดิมงานจักสานของคนไทยถือว่าเป็นความรู้พื้นเมืองโดยวิธีการถ่ายทอดให้แก่กันในครอบครัว ปัจจุบัน เครื่องจักสานรุ่นใหม่ที่มีความสำคัญเพียงของชำร่วย การศึกษา ...
  • Thumbnail

   ช้างเผือกสู่การออกแบบโครงการเสนอแนะออกแบบตกแต่งภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต์; Thitirat Muean-a-nan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษาองค์ความรู้ช้างเผือก มุ่งเน้นเพื่อศึกษานัยยสำคัญ ความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพเชิงรูปธรรมที่มีความพิเศษแตกต่างจากช้างธรรมดาสามัญโดยทั่วไป ได้มีการกำหนดลักษณะไว้ในพระราชบัญญัติรักษาช้างป่า พุทธศักราช 2464 และตำราคชลั ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคัมภีร์ใบลานสู่การออกแบบสถานลานธรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   วิทตรี ประชานุกูล; Vithatree Prachanukool (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษาคัมภีร์ใบลานได้มุ่งเน้นการศึกษาถึงลักษณะและนัยสำคัญ ด้านรูปธรรม ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ขั้นตอนการทำ รูปแบบศิลปะ และด้านนามธรรมที่แฝงอยู่อันเป็นสัญลักษณ์ที่เตือนให้เกิดสติ เพื่อระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV