Recent Submissions

 • Thumbnail

  โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือนิทานสำหรับเด็กเรื่อง "หนึ่งถึงร้อย" 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Visual Communication Design / ศิลปนิพนธ์ - การออกแบบนิเทศศิลป์
  Type: Thesis
  สวนีย์ พรวิศวารักษกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1993)
  โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือสำหรับเด็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตราฐานภาพประกอบของหนังสือนิทานเด็กให้มีคุณภาพและน่าสนใจทัดเทียมต่างประเทศ แนวความคิดของโครงการ คือต้องการเสนอภาพประกอบจากการค้นคว้าลักษณะของภาพประกอบที่เด็กชอบ ...
 • Thumbnail

  โครงการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณาร้านขายชุดชั้นในสตรี "นาอีฟ" 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Visual Communication Design / ศิลปนิพนธ์ - การออกแบบนิเทศศิลป์
  Type: Thesis
  ศันสนีย์ ชัยวัฒนพันธุ์; Sansanee Chaiwattanapan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
  เนื่องจากข้าพเจ้ามีความสนใจในเรื่องของศิลปะภาพถ่าย โดยเฉพาะภาพถ่าย บุคคลที่เน้นให้เห็นถึงเส้นสายที่สวยงามของร่างกาย (NUDE) ดังนั้นในการเลือกโครงการ เพื่อทำศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของผู้หญิง ...
 • Thumbnail

  การออกแบบภาพประกอบการ์ตูน "ท่องเที่ยวเมืองไทย 12 แห่ง" 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Visual Communication Design / ศิลปนิพนธ์ - การออกแบบนิเทศศิลป์
  Type: Thesis
  อิทธิพล เพ็ชรศร; Ittipol Phechorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1995)
  โครงการศิลปะนิพนธ์ “ออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์ เพื่อส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทย 12 แห่ง” เป็นโครงการที่เกิดจากความประทับใจ ในการเขียนการ์ตูนในรูปแบบของตนเอง จึงอยากนำเสนอผลงานเพื่อให้มีคุณค่าต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ...
 • Thumbnail

  โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือนิทานสำหรับเด็กเรื่อง "มังกรน้อยขี้โมโห" 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Visual Communication Design / ศิลปนิพนธ์ - การออกแบบนิเทศศิลป์
  Type: Thesis
  ปรารถนา คงแป้น; Prattana Kongpaen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1996)
  โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือนิทานสำหรับเด็กมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนามาตราฐานภาพประกอบหนังสือนิทานสำหรับเด็กให้มีคุณภาพ และน่าสนใจทัดเทียมต่างประเทศ แนวความคิดของโครงการ คือ ต้องการเสนอภาพประกอบที่เด็กที่ชอบ อันได้แก่ ...
 • Thumbnail

  โครงการออกแบบโฆษณาน้ำหอมสำหรับสุภาพบุรุษ "อโดนิส" 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Visual Communication Design / ศิลปนิพนธ์ - การออกแบบนิเทศศิลป์
  Type: Thesis
  ต่อศักดิ์ อาจสาลี; Torsak Artsalee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1997)
  ผลิตภัณฑ์น้ำหอมกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน การดำเนินชีวิตในสังคมของการ พบปะสังสรรค์ การติดต่อ ทำให้คนเราต้องเอาใจใส่ในบุคลิกของตนเอง เช่น การแต่งกาย เสื้อผ้า เครี่องประดับ ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ ...

Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV