Now showing items 1-5 of 1122

  • Thumbnail

   เลขนศิลป์เพื่อการนำเสนอบุคลิกสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   อภินันท์ อินนุพัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-08)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านการออกแบบเลขนศิลป์ที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจบุคลิกภาพสินค้าและหาแนวทางในการใช้องค์ประกอบด้านการออกแบบเลขนศิลป์เพื่อการนำเสนอบุคลิกภาพสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบสัญลักษณ์แสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนผลิตภัณฑ์ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ชนินาถ จองมั่นคง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-08)
   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของ 3 จังหวัดทางภาคเหนือของไทย และหาแนวทางการออกแบบสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่กรณีศึกษาคือ 3 จังหวัดทางภาค เหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย ...
  • Thumbnail

   การออกแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนำการบริโภคผลไม้ไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   เฉลิมพันธ์ ธโนปจัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-08)
   ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งอาหารและพืชผักผลไม้ ผลไม้ไทยหลายชนิดเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทยและต่างประเทศ แต่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งยังขาดความเข้าใจ โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการบริโภคผลไม้ จึงทำให้เกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น ...
  • ThumbnailBadge

   ฟอนต์ ซีทีดีเซ็มเบอร์ 

   Collection: Creative work - Visual Communication Design / ผลงานสร้างสรรค์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Creative Work
   อาวิน อินทรังษี; Arwin Intrungsi (คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  • Thumbnail

   ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค : การสร้างนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคำไซ 

   Collection: Article - Visual Communication Design / บทความทางวิชาการ - การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Article
   Watanapun Krutasaen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014-05-31)
   ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยและมีความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมนาคาคติลุ่มน้ำโขงในบริเวณพื้นที่จังหวัดหนองคาย นครหลวงเวียงจันทน์ และแขวงบอลิคำไซ โดยมีวัตถุประสงค์ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV