Now showing items 1-9 of 9

  • Thumbnail

   เจ้าพ่อปราสาททอง ศูนย์รวมศรัทธาคนพนมรุ้ง: บทบาทความเชื่อและพลวัตของงานบวงสรวงเจ้าพ่อปราสาททอง 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   พงศธร ดาวกระจาย; Pongsathon Dawkrajay (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   เขาพนมรุ้ง เป็นที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้ง ศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ลัทธิไศวนิกาย อันประกอบไปด้วยความยิ่งใหญ่ มนต์ขลัง และความศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันปราสาทพนมรุ้งเปรียบเหมือนภาพจำเมื่อกล่าวถึงจังหวัดบุรีรัมย์ โดยในเดือนเ ...
  • Thumbnail

   จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตาลโตนด พืชเศรษฐกิจ(ไม่)สำคัญของสุพรรณบุรี 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   ฑิษญา ธาตุบุรมย์; Thitsaya Thatburom (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่ปรากฏการมีต้นตาลโตนดเป็นจำนวนมาก หากแต่เมื่อใครหลายคนนึกถึงน้ำตาลจากต้นตาลโตนด หรือน้ำตาลโตนด ล้วนนึกถึงเมืองเพชรบุรี และในขณะเดียวกัน สุพรรณบุรีก็แทบไม่ได้มีการกล่าวถึงความสำคัญของพืชตาลโตนด ...
  • Thumbnail

   กลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทยกับการปรับตัวเศรษฐกิจชุมชนบ้านทุ่งสมอ จังหวัดกาญจนบุรี 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   ปพินญา ทวีสง่า; Papinya Taweesanga (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   บทความนี้มุ่งศึกษาและทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี กรณีศึกษาจากกลุ่มสตรีพัฒนากล้วยน้ำว้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรวมกลุ่มสตรีพัฒนา ...
  • Thumbnail

   จากนครปฐมสู่ประจวบคีรีขันธ์: การเคลื่อนย้ายของกลุ่มตระกูลชัยหา 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   นนท์พิเชษฐ์ชาญ ชัยหา; Nonpichetchan Chaiha (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   กลุ่มตระกูลชัยหา เป็นตระกูลที่มีพื้นเพเดิมอาศัยอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านเลาเต่า ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ก่อนที่จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยจากจังหวัดนครปฐมไปสู่พื้นที่ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย ...
  • Thumbnail

   ละพอมาเปิดผ้าม่านกั้ง: กึ่งทศวรรษนาฏยนิพนธ์ มมส. อีสานใหม่ที่เราภูมิใจ (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563) 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   ณัฐวัชร์ อินทรีย์สังวรณ์; Natthawat Inseesangworn; วรัชญา ประสาทชัย; Varatchaya Prasatchai (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   กึ่งทศวรรษที่ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563) ‘นาฏยนิพนธ์’ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ได้ถูกผลิตและเผยแพร่ออกมาภายใต้โครงการ Folk dance skills 7 : Choreography in traditional styles นาฏยนิพนธ์เหล่านี้ไม่เพียงสร้างคว ...
  • Thumbnail

   บทบาทชาวบ้านกับการดำรงอยู่ของพิธีกรรมโนราโรงครูบ้านท่าแค จังหวัดพัทลุง 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   วชิราภรณ์ ไข่ช่วย; Wachiraporn Khaichuay (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   การศึกษาเรื่อง “บทบาทชาวบ้านกับการดำรงอยู่ของพิธีกรรมโนราโรงครูบ้านท่าแค จังหวัดพัทลุง” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวทางและกระบวนการที่ชาวบ้านชุมชนท่าแคใช้ในการธำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุมชน และนำไปสู่การดำรงอยู ...
  • Thumbnail

   ท้องถิ่นภาคใต้กับการพัฒนาตามแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   ณพศรัณย์ ทัศมาลี; Nopsaran Tassamalee (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงแนวคิดของพุทธทาสภิกขุที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมตามแนวทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการนับถือและมีศิษยานุศิษย์ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสเป็นจำนวนมาก โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์จำนวน ...
  • Thumbnail

   พระสงฆ์กับการพัฒนาชุมชนบ้านนาอ้อ: กรณีศึกษาพระครูวิจารณ์สังฆกิจ (ภา) 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   ปฐมพร จำปาอ่อน; Patomporn Champa-on (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   บทความวิจัยนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของพระครูวิจารณ์สังฆกิจ (ภา) ที่มีผลต่อชุมชนบ้าน นาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในช่วง พ.ศ. 2457-2564 และปัจจัยที่ทำให้ท่านกลายเป็นบุคคลสำคัญของชุมชนแห่งนี้ โดยใช้วิธีทางป ...
  • Thumbnail

   อิทธิพลของละคร “แปลรักฉันด้วยใจเธอ” กับการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต 

   Collection: Article - Local History / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
   Type: Article
   ฐิติคุณ เพ็ชรกิจ; Titikhun Petkit; สัญหพร จันทสร; Sanhaporn Jantasorn; ณัฐวัชร์ อินทรีย์สังวรณ์; Natthawat Inseesangworn (สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   แปลรักฉันด้วยใจเธอเป็นละครประเภทโรแมนติกชายชาย (Boy Love / Yaoi) ออกฉายครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2563 ทางแพลตฟอร์มไลน์ทีวีและได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความน่าสนใจของละครเรื่องดังกล่าว ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV