รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  Prototype Development of Complex Network Analytic System using Big Data 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Information Technology and Digital Innovation / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Somkiat DONTONGDANG; สมเกียรติ ดอนทองแดง; Panjai tantatsanawong; ปานใจ ธารทัศนวงศ์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 10/7/2020)
  Nowadays, DDoS attacks cause much damage in the network system. The organization’s network system has a large number of users in which the heavy usage will be a great impact on the complex network system. Concerning an ...
 • Thumbnail

  Application of machine learning and mean-shift clustering for efficient liver segmentation from CT images 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Information Technology and Digital Innovation / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Boonnatee SAKBOONYARAT; บุญนที ศักดิ์บุญญารัตน์; pinyo taeprasartsiit; ภิญโญ แท้ประสาทสิทธิ์; Silpakorn University. Science (Silpakorn University, 12/7/2019)
  Nowadays, 3D computed tomography (CT) data is commonly employed to diagnose liver cancer or to examine liver condition. This work proposes a method that can quickly find a location of the biggest CT slice of the liver. We ...

Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV