Now showing items 1-3 of 3

  • ThumbnailBadge

   การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดินสำหรับปลูกข้าวไร่ ในพื้นที่บ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   Collection: Article – Crop Production Technology / บทความทางวิชาการ - เทคโนโลยีการผลิตพืช
   Type: Article
   พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2018)
   เกษตรกรปกาเกอะญอ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสบปัญหาข้าวไร่มีผลผลิตตกต่ำต่อเนื่องซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ และหนึ่งในสาเหตุคือการปลูกข้าวไร่เพียงชนิดเดียวในพื้นที่เดิม จึงส่งผลให้ดินขา ...
  • ThumbnailBadge

   รายงานฉบับสมบูรณ์การจัดการดินและปุ๋ยแบบแม่นยำสำหรับข้าวด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น All-Rice 1 

   Collection: Pride & Awards 2020 - ASAT / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2563 - สว.
   Type: Research
   อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ (2019)
   ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยแต่ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้นมากเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยลดลง นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำนาเข้ามามีบทบาทความสำคัญโดย ...
  • ThumbnailBadge

   โครงงาน : สิ่งประดิษฐ์เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายต้นทุนต่ำ 

   Collection: Article – Agricultural Leadership and Communications / บทความทางวิชาการ - ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
   Type: Article
   พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2014)
   เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายต้นทุนต่่ำ เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (Invention) สําหรับใช้ในการถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้โดยทําให้แห้งนอกจากนี้ยังสามารถใช้อบแห้งสมุนไพรต่างๆได้ด้วย ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV