Recent Submissions

 • ThumbnailBadge

  โครงงาน : สิ่งประดิษฐ์เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายต้นทุนต่ำ 

  Collection: Article – Agricultural Leadership and Communications / บทความทางวิชาการ - ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
  Type: Article
  พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2014)
  เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายต้นทุนต่่ำ เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (Invention) สําหรับใช้ในการถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้โดยทําให้แห้งนอกจากนี้ยังสามารถใช้อบแห้งสมุนไพรต่างๆได้ด้วย ...
 • ThumbnailBadge

  รายงานฉบับสมบูรณ์การจัดการดินและปุ๋ยแบบแม่นยำสำหรับข้าวด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น All-Rice 1 

  Collection: Pride & Awards 2020 - ASAT / ผลงานโดดเด่นปีการศึกษา 2563 - สว.
  Type: Research
  อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ (2019)
  ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยแต่ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้นมากเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยลดลง นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำนาเข้ามามีบทบาทความสำคัญโดย ...
 • ThumbnailBadge

  การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดินสำหรับปลูกข้าวไร่ ในพื้นที่บ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  Collection: Article – Crop Production Technology / บทความทางวิชาการ - เทคโนโลยีการผลิตพืช
  Type: Article
  พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2018)
  เกษตรกรปกาเกอะญอ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสบปัญหาข้าวไร่มีผลผลิตตกต่ำต่อเนื่องซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ และหนึ่งในสาเหตุคือการปลูกข้าวไร่เพียงชนิดเดียวในพื้นที่เดิม จึงส่งผลให้ดินขา ...

Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV