รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  Bio-based plastics reinforced with natural fibers/hybrid composites through reactive processing 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Polymer Science and Engineering (International Program) / ดุษฎีนิพนธ์ - วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Phornwalan NANTHANANON; ภรวลัญช์ นันท์ธนานนท์; Supakij Suttiruengwong; ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์; Silpakorn University. Engineering and Industrial Technology (Silpakorn University, 12/7/2019)
  The reinforced PLA composite and hybrid composites with natural fibers, inorganic filler and/or synthetic fiber were fabricated by in situ reactive melt-blending in one-step process and their properties were investigated. ...
 • Thumbnail

  Enhancement of thermal stability of biodegradable polymers 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Polymer Science and Engineering (International Program) / ดุษฎีนิพนธ์ - วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Rattikarn Khankrua; รัตติกาล ขันธ์เครือ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
 • Thumbnail

  Effect of surface-modified calcium carbonate nano-particles on properties of biocomposites 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Polymer Science and Engineering (International Program) / ดุษฎีนิพนธ์ - วิทยาการและวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Bawornkit Nekhamanurak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)

Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV