• Thumbnail

   โครงงาน : สิ่งประดิษฐ์เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายต้นทุนต่ำ 

   คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - ASAT / ผลงานโดดเด่นปี 2563 - สว.
   ประเภทผลงาน: Research
   พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2014)
   เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์อย่างง่ายต้นทุนต่่ำ เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(Invention) สําหรับใช้ในการถนอมอาหารหรือแปรรูปอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ ผักและผลไม้โดยทําให้แห้งนอกจากนี้ยังสามารถใช้อบแห้งสมุนไพรต่างๆได้ด้วย ...
  • ThumbnailBadge

   การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   คอลเลคชัน: Book/Textbook/Document - Archaeology / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - โบราณคดี
   ประเภทผลงาน: Book
   รัศมี ชูทรงเดช, บรรณาธิการ; Rasmi Shoocongdej, editor (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2016)
  • ThumbnailBadge

   ถ้ำเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม 

   คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - ARCHAE / ผลงานโดดเด่นปี 2563 - บค.
   ประเภทผลงาน: Research
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช; พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์; Rungroj Thamrungraeng; Achirat Chaiyapotpanit; Patsaweesiri Preamkulanan (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ คือ ๑.เพื่อทราบถึงความสำคัญของถ้ำเขาหลวงและสถานที่เกี่ยวเนื่องในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะในแง่มุมความเชื่อ และความสัมพันธ์กับราชสำนักสมัยรัชกาลที่ ๔-๕ ๒.เพื่อทราบถึงความต้องการ ปัญหา ...
  • Thumbnail

   การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ เพื่อสนับสนนุการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - EDU / ผลงานโดดเด่นปี 2563 - ศษ.
   ประเภทผลงาน: Research
   ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (2018)
   การพัฒนารูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการณ์และความต้องการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งเรียนรู้ของสำนั ...
  • ThumbnailBadge

   ฟอนต์ ซีทีดีเซ็มเบอร์ 

   คอลเลคชัน: Creative work - Visual Communication Design / ผลงานสร้างสรรค์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   ประเภทผลงาน: Creative Work
   อาวิน อินทรังษี; Arwin Intrungsi (คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  • Thumbnail

   การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดินสำหรับปลูกข้าวไร่ ในพื้นที่บ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - ASAT / ผลงานโดดเด่นปี 2563 - สว.
   ประเภทผลงาน: Article
   พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2018)
   เกษตรกรปกาเกอะญอ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสบปัญหาข้าวไร่มีผลผลิตตกต่ำต่อเนื่องซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ และหนึ่งในสาเหตุคือการปลูกข้าวไร่เพียงชนิดเดียวในพื้นที่เดิม จึงส่งผลให้ดินขา ...
  • ThumbnailBadge

   หลากลาย หลายชีวิต 

   คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - PSG / ผลงานโดดเด่นปี 2563 - จปภ.
   ประเภทผลงาน: Thesis
   จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า.; Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana Her Royal Highness Princess. (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   การสร้างสรรค์ของข้าพเจ้ามีจุดเริ่มต้นจากความสนใจในการเขียนภาพตั้งแต่ยังเยาว์วัยแต่ไม่มีโอกาสเนื่องจากต้องศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาช่วยเหลือประเทศชาติตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้ทรงหวัง ...
  • Thumbnail

   รายงานฉบับสมบูรณ์การจัดการดินและปุ๋ยแบบแม่นยำสำหรับข้าวด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น All-Rice 1 

   คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - ASAT / ผลงานโดดเด่นปี 2563 - สว.
   ประเภทผลงาน: Research
   อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์ (2019)
   ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยแต่ต้นทุนการผลิตข้าวสูงขึ้นมากเนื่องจากราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยลดลง นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการทำนาเข้ามามีบทบาทความสำคัญโดย ...
  • ThumbnailBadge

   วิถีชีวิตริมทางแบบไทยร่วมสมัย 

   คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - PSG / ผลงานโดดเด่นปี 2563 - จปภ.
   ประเภทผลงาน: Thesis
   คมสัน เพ็ชรสิทธิ์; Komsan Phetsit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   การสำนึกรู้ในถิ่นที่นั้นเกิดขึ้นได้ในทุกย่านเมืองเก่า เยาวราช หรือไชน่าทาวน์เมืองไทย คือ ย่านการค้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร มีอัตลักษณ์เฉพาะตนของประวัติศาสตร์ทาง สถาปัตยกรรม สามารถรับรู้ได้จากอาคารพาณิชย์ ...
  • ThumbnailBadge

   ความจริง-ภาพลวง 

   คอลเลคชัน: Pride & Awards 2020 - PSG / ผลงานโดดเด่นปี 2563 - จปภ.
   ประเภทผลงาน: Thesis
   กรกนก พฤกษ์มโนนุกูล; Kornkanok Prukmanonukun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   "ความจริง-ภาพลวง " เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ของตนเองและเพื่อนมนุษย์รอบข้าง ที่มีพฤติกรรมการปกปิด การปฏิเสธ อารมณ์ ความคิด และความรู้สึกที่แท้จริง เพียงเพราะไม่สามารถเปิดเผยซึ่งบางสิ่งได้ ...
  • ThumbnailBadge

   Songkram River Basin: Floating Vernacular Architecture 

   คอลเลคชัน: Article - Design Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปะการออกแบบ
   ประเภทผลงาน: Article
   Sarawuth Pintong (Springer Nature Switzerland AG, 2020)
   Songkram river basin is located in the Upper North Eastern of Thailand (so called Isan). As a part of the 4 factors, one of the vernacular architecture of Songkram river basin, "Pae Sadung Yak", the unique local fishery ...
  • ThumbnailBadge

   Factors in Ergonomic Design of 6-to-18-month Baby Carriers for Elderly People 

   คอลเลคชัน: Article - Product Design / บทความทางวิชาการ - การออกแบบผลิตภัณฑ์
   ประเภทผลงาน: Article
   Ariya Atthawuttikul; Sorat Khongkharat (Universiti Putra Malaysia Press, 2021)
   The main objective of this study was to formulate an ergonomic design factor for 6-to- 18-month baby carrier from simulated loading point data and physical parameters of an average Thai elderly person. The research steps ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV