Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 

   Collection: Book/Textbook/Document - Faculty of PSG / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
   Type: Book
   นักศึกษาปริญญาตรีชั้นสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์; คณาอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์; ศิลปินรับเชิญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   ตามที่หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีการกำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ผลิตผลงานศิลปนิพนธ์ และจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ...
  • Thumbnail

   โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปี 2564 

   Collection: Book/Textbook/Document - Faculty of PSG / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
   Type: Book
   นักศึกษาปริญญาตรีชั้นสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์; คณาอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์; ศิลปินรับเชิญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สิ่งที่สำคัญสำหรับศิลปินนอกเหนื่อไปจากการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญคือการให้ผู้คนได้เห็นผลงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นได้เห็นถึง กระบวนการทางความคิดตลอดระยะเวลาที่ได้พัฒนาผลงาน ...
  • Thumbnail

   โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปี 2564 

   Collection: Book/Textbook/Document - Faculty of PSG / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
   Type: Book
   นักศึกษาปริญญาตรีชั้นสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์; คณาอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์; ศิลปินรับเชิญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สิ่งที่สำคัญสำหรับศิลปินนอกเหนื่อไปจากการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญคือการให้ผู้คนได้เห็นผลงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นได้เห็นถึง กระบวนการทางความคิดตลอดระยะเวลาที่ได้พัฒนาผลงาน ...
  • Thumbnail

   โครงการนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ปี 2564 

   Collection: Book/Textbook/Document - Faculty of PSG / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
   Type: Book
   นักศึกษาปริญญาตรีชั้นสุดท้าย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์; คณาอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์; ศิลปินรับเชิญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2022)
   ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สิ่งที่สำคัญสำหรับศิลปินนอกเหนื่อไปจากการสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญคือการให้ผู้คนได้เห็นผลงานศิลปะที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นได้เห็นถึง กระบวนการทางความคิดตลอดระยะเวลาที่ได้พัฒนาผลง ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV