Now showing items 1-20 of 111

  • Thumbnail

   การพัฒนาสคริปต์ช่วยในการเพ้นท์เวท “ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อภิสิทธิ์ สมบุญใจ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการช่วยในการเพ้นท์เวท ซึ่ง เครื่องมือนี้จะช่วยลดระยะเวลาการทํางานในขั้นตอนการเพ้นท์เวท และยังช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญ การเพ้นท์เวทสามารถทํางานได้ และเพื่อศึกษ ...
  • Thumbnail

   การพัฒนาสคริปต์สําหรับแปลงเชดเดอร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อิษฎา สมนาค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับแก้ปัญหาการสูญเสียเวลาและ ทรัพยากรให้กับการแปลง Surface Shaders ให้ได้ผลลัพธ์เช่นเดิม และเพื่อศึกษาการทํางานของ Render Plug-ins ต่าง ๆ โดยนําความรู้เรื่องโปรแกรม ...
  • Thumbnail

   ซูเควสต์ : แอปพลิเคชันเน้นภารกิจเพื่อแนะนำและวางแผนเที่ยวสวนสัตว์ดุสิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   จันทร์จิรา วัฒนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสวน สัตว์ดุสิต บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยการเยี่ยมชมนั้นมีทั้งแบบไม่จำกัดเวลา และแบบที่มี เวลาจำกัด โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับผู้เยี่ยม ...
  • Thumbnail

   ตัวอย่างภาพยนตร์ผสมเทคนิคพิเศษ เรื่อง “ศึกล่าอณานิคม” 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   เมธี เรืองฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออศึกษาการสร้าง Trailer ภาพยนตร์ แบบ 3 มิติ โดย นําเสนอในรูปแบบตัวอย่างภาพยนตร์ผสมเทคนิคพิเศษ (Trailer Visual Effects Film) เพื่อให้ผู้รับชม ได้รับความเพลิดเพลิน และตระหนักถึงปัญหาของควา ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ความหวัง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   พัชรินทร์ บุญเฮ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาในรูปแบบการ์ตูน แอนิเมชัน 3 มิติ ซึ่งข้าพเจ้าต้องการสื่อให้เห็นถึงโทษของการคิดสั้น ไม่ลองหาวิธีแก้ปัญหาแต่กลับ เลือกที่จะหนีปัญหาแทน จนเมื่อเขาเจอกับทางออกก็สายไปเสียแล้ว ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง คิด 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ฑิคัมพร ศรีสังข์งาม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อน พฤติกรรมที่หวาดกลัวจนเกิดกว่าเหตุและผลที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังสอดแทรก ข้อคิดในการดําเนินชีวิต เกี่ยวกับการมีสติและไม ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ตุ๊กตาของฉัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   วันวิสาข์ เจียะรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจะเล่าถึงรางวัลของความพยายามที่จะได้มา ซึ่งสิ่งของนั้น โดยมีการดําเนินเรื่องผ่านภาพเคลื่อนไหวในรูปแบบแอนนิเมชัน 3 มิติ ผสมผสานดนตรี ประกอบที่เน้นอารมณ์และมีการบรรยายเนื้อเรื่องเพ ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ผู้พิทักษ์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ฐิติชนม์ จุ้ยเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติ โดยมีเนื้อหา เกี่ยวกับการปกป้องว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ควรปกป้องคือสิ่งไหน และการกระทําบางอย่างอาจไม่มี ทางเลือกที่ถูกต้อง ที่สุดและความถูกต้องนั้นก็ขึ้นอยู ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ภารกิจสุดท้าย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อภิสิทธิ์ สุวรรณนาคะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อน สังคมในปัจจุบันที่ผู้คนมักจะลืมบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ๆ นอกจากนี้ยังสอดแทรกข้อคิด เกี่ยวกับทําสิ่งใดโดยไม่ละความพยายาม ปลูกฝังให้ให้ ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง รถเมล์เมืองไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ชนธัช กาญจนะโภคิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อน พฤติกรรมการขับรถโดยสารประจำทางของพนักงานขับรถในปัจจุบัน และผลกระทบที่มีมาถึง ผู้โดยสารอย่างไร นอกจากนี้ยังสอดแทรกข้อคิดเพื่อให้มีสติแล ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง รัตติกาลทมิฬ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   สืบมงคล ทองนาก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในรูปแบบเกม ซีนีเมติค ที่นำเอาเนื้อหาบางส่วนของตัวเกมมาแสดง ให้ผู้รับชมนั้นเกิดความสนใจและต้องการที่จะซื้อ เกมนั้น โดยเนื้อหาของเกมนั้น เป็นเรื่องที่แต่งขึ้น ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ศึกนี้พี่ขอ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ปุญญิศา บุญส่ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อน สังคมในปัจจุบันผู้คนหันไปพึ่งนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้ามามีบทบาทมากในสังคมปัจจุบันจนละเลยการใช้ สติปัญญาความสามารถของตน นอกจากนี้ยังสอดแทร ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง สล็อท 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   วรภัทร ยิ้มสุขไพฑูรย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่มีเนื้อหาตลก ขบขันช่วยผ่อนคลายแฝงข้อคิดคติสอนใจ เกี่ยวกับเรื่องความพยายาม เหมาะสมกับผู้ชมทุกเพศทุกวัย โดยเรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับสล็อทเพศผู้ที่ได้พบเจอก ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง หนูน้อยหมวกแดง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   สุดารัตน์ สงวนสิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์ Animation 3D ความยาว ประมาณ 3 นาที เรื่อง “Little Red Riding Hood” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเผชิญหน้ากับปัญหา และอุปสรรค ทุกปัญหาล้วนมีทางออกมีแนวทางแก้ไขอยู่แล้ว เพียงแค่เรามีสติ ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ฮีโร่น้อยกู้โลก 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อริญชัย สุ่มมาตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์สั้น 3 มิติที่มีเนื้อหาสะท้อนถึงเรื่อง การมองคนอื่นแต่เพียงภายนอก หากการเกิดมาพร้อมพรสวรรค์แล้ว การดูถูกคนที่ไม่มีพรสวรรค์นั้น เป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะคนเราไม่สามารถรู้ไ ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง เครื่องส่งจดหมาย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อุฬาร อ่อนโอภาส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนนําเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติที่เป็นเรื่องสั้น แนวความรักแบบ Comedy สนุกสนานแฝงด้วยข้อคิดสําหรับนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน โดยเรื่อง นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรักของชายคนหนึ่งที ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง เดอะ ลิฟต์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ธนรัตน์ จันที (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์สั้น 3 มิติ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอีกด้าน ของความฝันว่า ความจริงแล้วเราอาจจะไม่ต้องวิ่งหนีความเป็นจริง เพื่อไล่ตามความฝันให้ตัวเองก็ได้ บางทีเราก็ต้องหันหน้าเข้าหาความจริงที่โหดร้าย ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง โลกใบเล็กของผม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ดวงชนก วังนุราช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ นําเสนอข้อมูลการจัดทําภาพยนตร์สามมิติขนาดสั้น เรื่อง My Own Little Worlds เพื่อให้เห็นความสําคัญของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ซึ่งปัจจุบัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปลี่ยนไปมาก ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง ของขวัญอันล้ำค่า 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ภรภัทร เกิดศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแอนิเมชันสั้น 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์อันอบอุ่นภายในครอบครัว ซึ่งอาจเกิดกับใครก็ได้ในชีวิตจริง โดยผู้จัดทำโครงการได้ถ่ายทอดออกม ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง ความฝันของเด็กหญิง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ชนิดา ตันติยาพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาพยนตร์แอนิเมชัน 2 มิติที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเดินทางตามความฝันของเด็กผู้หญิง ซึ่งการเดินทางนั้นเจออุปสรรคมากมาย และได้สอดแทรก แนวคิดว่าถึงแม้จะเดินทางไปถึงความฝันแล้วไม่สมหวัง ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV