Now showing items 1-5 of 257

  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์วิดีโอสารคดีเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองที่ไม่เคยหลับไหล ตอน ชีวิตบนถนนข้าวสาร 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อิศราภรณ์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสู่การผลิตวิดีโอสารคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกรุงเทพฯยามค่ําคืนโดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์และผลิตวิดีโอ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ผลิตวิดีโอสารคดี ตลอดจนเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิดีโอรูปแ ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์รายการสารคดีประวัติศาสตร์สิ่งแรกในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อัมพร เกียรติสูงส่ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการสารคดี ประวัติศาสตร์สิ่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ประวัติศาสตร์ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์ของผู้ผลิตรายการสารคดีและผู้เ ...
  • Thumbnail

   การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อัจฉรา ถีระแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนพิการ” ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ โดยได้มีการจัดทำโครงร่างรายการ (Proposal) ขึ้นมา และได้การทำการศึกษาวิเคราะห์รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อลิสา พิสมยรมย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์รายการปกิณกะบันเทิงให้ความรู้ด้านกฎหมายใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับประชาชน ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อภิสิทธิ์ แผ่เกียรติวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน” โดยนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากรายการสารคดีที่ออกอากาศในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลด้านการผลิตรายการสารคดี ภาพยนตร์สารคดี ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV