กำลังแสดงชิ้นงาน 1-5 จาก 151

  • Thumbnail

   ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และโลหะใน PM10 ภายในและภายนอกอาคาร ในจังหวัดราชบุรี 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Environment Science / วิทยานิพนธ์ - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สาวิตรี จำปาหอม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560-05-11)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และความเข้มข้นของโลหะใน PM10 จำนวน 15 ชนิด ได้แก่ Al As Cd Co Cr Cu Fe Hg Mg Mn Ni Pb Sb Zn และ V บริเวณภายในอาคารและนอกอาคาร ...
  • Thumbnail

   Correction equations for real-time dust monitor for educational environment 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Environment Science / วิทยานิพนธ์ - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สิรภพ พินิจการ (Silpakorn University, 29/11/2019)
   This study aimed to obtain correction equation for DustTrak II Aerosol Monitor 8530 (TSI Inc., Shore view, MN) which is a real-time particle monitor. DustTrak and filter-based gravimetric method were used to measure PM10 ...
  • Thumbnail

   Assessment of Chemical Storage of Industrial Factories in Eastern Part of Thailand  

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Environment Science / วิทยานิพนธ์ - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พัชรี แย้มประยูร (Silpakorn University, 29/11/2019)
   The continuous expansion of the industries results in a higher consumption and storage of chemicals which is a risk of accidents, especially in the chemical industries. The most important measure to prevent accidents is ...
  • Thumbnail

   Chemical Composition and Source Contribution of PM10 in an Industrial Area in Ratchaburi Province 

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Environment Science / วิทยานิพนธ์ - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ทวีชัย ลิมปสันติเจริญ (Silpakorn University, 12/6/2020)
   This study aims to quantify concentration and composition of particles less than or equal to 10 micrometers in diameter (PM10) and assess its source contribution in a community near to factories. Two different community ...
  • Thumbnail

   Influence of condensed tannin gel’s pH on the adsorption of brilliant green dye  

   คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Environment Science / วิทยานิพนธ์ - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ศิริวรรณ สมจิตต์ (Silpakorn University, 29/11/2019)
   The objective of this study is to find optimal conditions for the adsorption of Brilliant Green dye (BG) using condensed tannin gel (TG).   Tested conditions include pHs of TG that are   2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 and 12.0; pH ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV