รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  MOLECULAR CHARACTERIZATION AND IN SILICO EPITOPE PREDICTIONS OF NSP2-HVII, GP5, AND NP OF PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME VIRUS FROM MYANMAR 

  คอลเลคชัน: Theses (PH.D) - Pharmaceutical Sciences / ดุษฎีนิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Yamin Ko KO (Silpakorn University, 12/7/2019)
  Porcine reproductive and respiratory syndrome, a severe reproductive and respiratory disease in pigs, continues to cause a problem in pig production worldwide including Myanmar. In this study, six PRRSV-infected clinical ...
 • Thumbnail

    ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF RHEIN ANTHRAQUINONE AND CRUDE EXTRACTS FROM CASSIA ALATA LINN. IN HaCaT CELLS 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Pharmaceutical Sciences / วิทยานิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ขวัญชนก วาดเขียน (Silpakorn University, 12/7/2019)
  Introduction: Cassia alata Linn. (synonym: Senna alata Linn.) is a medicinal plant for which leaves have long been used as a laxative. It is included in the Thai traditional household herbal drug list for laxative and also ...
 • Thumbnail

  DNA barcoding of plants in the genus Solanum L. in Thailand. 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Pharmaceutical Sciences / วิทยานิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  วิกานดา พรหมณี (Silpakorn University, 17/8/2018)
  DNA barcoding is very interesting for various researches. In this study, DNA barcoding was used to identify plants in the genus Solanum L. in Thailand. Sixteen species from Solanum L. found in Thailand were collected. ...
 • Thumbnail

  Application of polymer blend between shellac and pectin as film coating material 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Pharmaceutical Sciences / วิทยานิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ศรัณย์รัตน์ อัสโม (Silpakorn University, 12/7/2019)
  The purpose of this research was to study the feasibility to apply polymer blends between shellac (SHL) and various grades of pectin (PEC) including CU201, CU401 and CU701 as film coating materials for tablets by evaluation ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาไมโครอิมัลชัน ไมโครอิมัลเจล และออร์แกโนเจลสำหรับนำส่งสารสกัดกระชายดำทางผิวหนัง 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Pharmaceutical Sciences / วิทยานิพนธ์ - วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ไพสิฐ วัฒนศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560-02-28)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตำรับไมโครอิมัลชันไมโครอิมัลเจล และ พลูโรนิค เลซิทิน ออร์แกโนเจล (พีแอลโอเจล) สำหรับนำส่งสารสกัดกระชายดำทางผิวหนัง ศึกษาอิทธิพลของส่วนประกอบในตำรับที่มีต่อคุณลักษณะและการซึมผ่านผิวหนัง ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV