• Thumbnail

   พัฒนาการของจิตรกรรมพระมหาชนกชาดกตั้งแต่สมัยอยุธยาถึงปัจจุบัน 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   อลงกรณ์ จันทร์สุข; Alongkorn Chansuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาพัฒนาการของจิตรกรรมพระมหาชนกชาดกตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้การวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบงานจิตรกรรมแต่ละสมัยประกอบปัจจัยแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่ ...
  • Thumbnail

   หลักเมือง หลักบ้าน "เสา พุทธ พราหมณ์ ผี" 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   อรุณโรจน์ กลิ่นฟุ้ง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ความเชื่อในเรื่องเสา ดูจะเป็นพื้นฐานความคิดของคนทั่วไปในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งความเชื่อในเรื่องผีเอง ก็เป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มคนต่าง ๆ สิ่งที่น่าสนใจคือ การสร้างเสากลางหมู่บ้านของคนพื้นถิ่น ...
  • Thumbnail

   รูปแบบหัวโขนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สกุลช่างครูชิต แก้วดวงใหญ่ / โดย 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   เกื้อกมล ศรีสำอางค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   หัวโขนเป็นงานประณีตศิลป์ ที่รวบรวมฝีมือของช่างสิบหมู่ไว้อย่างครบถ้วน ผู้ที่จะสร้าง สร้างสรรค์งานขึ้นมาได้ จึงไม่เพียงต้องมีความสามารถในเชิงช่างต่าง ๆ อย่างครบถ้วน หากแต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักสุนทรียศาสตร์ ...
  • Thumbnail

   ศิลปกรรมและรูปทรงสันนิษฐาน วัดพระนอน ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พชรพร งามสินจำรัส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษาเรื่อง "ศิลปกรรมและรูปทรงสันนิษฐาน วัดพระนอน ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" จะมุ่งเน้นศึกษารูปแบบของงานศิลปกรรมทั้งงานสถาปัตยกรรมและพระนอนที่พบภายในวัดเพื่อทำการกำหนดอายุสมัยและสร้างร ...
  • Thumbnail

   แนวคิดการจัดวางอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรม วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2) 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ปรางทิพย์ เอื้อชูชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษาเรื่อง “ความหมายและแนวคิดในการจัดวางอาคารและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษางานสถาปัตยกรรมวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ...
  • Thumbnail

   ตรวจสอบหน้าที่การใช้งานของปราสาทวัดเจ้าจันทร์จากหลักฐานศิลปกรรม 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พิมพ์พิมล ระวัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   วัดเจ้าจันทร์ ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ที่วัดนี้มีรูปแบบศิลปกรรมองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัดที่น่าสนใจ กล่าวคือ มีปราสาทรูปแบบอย่างขอมสมัยบายนอันเป็นช่วงสมัยที่ ...
  • Thumbnail

   รูปแบบและพัฒนาการการแต่งกายของสตรีจีนในสมัยราชวงศ์ถังจากประติมากรรมถังซานฉ่าย 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ฉัตรพร ถมกระจ่าง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษาเรื่อง “รูปแบบและพัฒนาการการแต่งกายของสตรีจีนสมัยราชวงศ์ถังจากประติมากรรมถังซานฉ่าย”มีความมุ่งหมายและจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาการการแต่งกายของสตรีสมัยราชวงศ์ถังผ่านประติมากรรมถังซานฉ่าย และศึกษาปัจจัยที่ ...
  • Thumbnail

   ที่มาและความหมายของโพธยาครีมุทราในพุทธศิลป์ญี่ปุ่น 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ณัฐนนท์ วิริยะวิทย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษานี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงที่มา ความหมาย และการใช้งาน ของโพธยาครีมุทราซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานอย่างมากในพุทธศิลป์ญี่ปุ่น จากการศึกษาพบว่า โพธยาครีมุทรานั้น อาจจะมีต้นกาเนิดอยู่ในอาณาจักรจีนสมัยราชวงศ์ถัง ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบและกำหนดอายุกลุ่มโบราณสถานวัดแก้ว วัดหลง วัดพระบรมธาตุไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ณัฐสินี ภาณุพิพัฒน์พล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ปัจจุบันหากต้องการศึกษาเกี่ยวกับศิลปะศรีวิชัยนั้นจะพบว่ากลุ่มโบราณสถานเมืองไชยา ได้แก่ วัดแก้ว วัดหลงและพระบรมธาตุไชยา เป็นโบราณสถานสำคัญแบบศิลปะศรีวิชัยในจำนวนไม่มากที่ยังคงสภาพให้สามารถทำการศึกษาได้และได้แสดงรูปแบบอิทธ ...
  • Thumbnail

   อิทธิพลศิลปะตะวันตกต่องานจิตรกรรมและภาพพิมพ์แกะไม้ในศิลปะญี่ปุ่นช่วงสมัยเอโดะ 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชนาภรณ์ ประดิษฐ์เลิศสกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้มีความมุ่งหมายในการศึกษารูปแบบศิลปกรรมที่มี อิทธิพลตะวันตกที่ปรากฏในงานจิตรกรรมญี่ปุ่นและงานภาพพิมพ์แกะไม้ในสมัยเอโดะ โดยงาน จิตรกรรมและงานภาพพิมพ์แกะไม้เป็นงานที่โดดเด่นอย่างมากในศิลปะญี ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบและประติมานวิทยาของประติมากรรมปรัศวนาถ ศาสนาเชน ในศิลปะอินเดีย 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   หทัยชนก ขำยิ่งเกิด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของประติมานวิทยา จากแหล่งที่มาของประติมานวิทยาโดยเปรียบเทียบจากประติมากรรมจากสองศิลปะในอินเดีย เพื่อทำการสรุปข้อมูลเรื่องพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของประติมานวิทยาปรัศวนาถพอสั ...
  • Thumbnail

   กลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ : งานศิลปกรรมและบทบาททางสังคมของเมืองเชียงใหม่ในสมัยราชวงศ์มังราย 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชิษณุพงศ์ รุจิโรจน์วรางกูร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมของกลุ่มวัดป่าเชิงดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ เพื่อตรวจสอบอายุสมัยและลักษณะการใช้งานพื้นที่บริเวณเชิงดอยสุเทพ อีกทั้งสะท้อนบทบาททางด้านศาสนา ต่อการเมืองในสมัยราชวงศ์มังราย โดยศึกษาผ่านการสารวจหลักฐาน ...
  • Thumbnail

   งานศิลปกรรมที่สะท้อนความเป็นลาวภายในวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   สกุลยา วาสันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญของกรุงเทพฯ หากมองแบบผิวเผิน วัดแห่งนี้ก็คงเป็นวัดหลวง มีศิลปกรรมตามแบบไทยประเพณีอย่างไทย แต่ถ้าหากลองพินิจพิจารณาดูศิลปกรรมภายในวัดปทุมวนาราม อย่างถี่ถ้วนแล้ว ...
  • Thumbnail

   ความหมายและแนวคิดในการจัดวางประติมากรรมในวัดทิพยวารีวิหาร 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พิรญาณ์ บันลือสมบัติกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษาเรื่อง “ความหมายและแนวคิดในการจัดวางประติมากรรมในวัดทิพยวารีวิหาร” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความเชื่อแบบจีนประเพณีกับความเชื่อลัทธิเต๋าที่ผสมผสานกันผ่านการจัดวางประติมากรรมและการศึกษาความหมายของประติมากรรมในวัด ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและหน้าที่การใช้งานบ่อน้ำขั้นบันไดกรณีศึกษาในรัฐคุชราต รัฐราชสถานและเมืองเดลี ประเทศอินเดีย 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   นทีพร สีงาม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษารูปแบบและหน้าที่การใช้งานของอ่างเก็บน้าที่มีรูปแบบพิเศษเฉพาะตัวบริเวณภาคตะวันตกของประเทศอินเดียเพื่อทาหาว่ารูปแบบของอ่างเก็บน้านั้นๆสามารถบ่งบอกหน้าที่การใช้งานของตัวมันเองได้หรือไม่ จากการศึกษาสามารถตั้งประเด็น ...
  • Thumbnail

   รูปแบบฉลองพระองค์ในพิธีการของพระมเหสีในราชวงศ์โชซอน สมัยพระเจ้าซุกจง จากซีรีย์เรื่องจาง อ๊กจอง 2013 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   พิมพ์ลภัส ทิมอ่ำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   หัวข้อวิจัยหัวข้อนี้เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาฉลองพระองค์ที่ใช้ในพิธีการของพระ มเหสีในราชวงศ์โชซอน โดยใช้การศึกษาเปรียบเทียบผ่านทางซีรีย์เกาหลี ด้วยเหตุผลว่า ฮันบกหรือเครื่อง แต่งกายแบบโบราณของชาวเกาหลีในคว ...
  • Thumbnail

   รูปแบบศิลปกรรมและประติมานวิทยาพระพิฆเนศที่หุ่นเหล็กโคราชกับแนวคิดเพื่อการท่องเที่ยว 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   รัตนา เชียวจัง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   กระแสการนับถือพระพิฆเนศในปัจจุบันเรียกได้ว่ายังคงเป็นที่นิยมและแพร่หลายเป็นอย่างมาก โดยพิจารณาจากจานวนสถานที่สักการะพระพิฆเนศที่มีมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และเป็นที่น่าสังเกตว่าแต่ละสถานที่นั้น มีรูปแบบการประชาสัมพัน ...
  • Thumbnail

   ชาวต่างชาติในฐานะคนเดินเรือผ่านจิตรกรรมและสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ญาดา กลิ่นสนิท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   รายงานการศึกษาเฉพาะบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษาความหลากหลายของคนเดินเรือในสมัยอยุธยาและดูความเปลี่ยนแปลงของชาติที่เป็นคนเดินเรือในแต่ละช่วงเวลาของอยุธยา โดยศึกษาจากการเปรียบเทียบรูปแบบบุคคลที่ปรากฏบนเรือกับคนที่มีก ...
  • Thumbnail

   รูปแบบและแนวคิดอักษรอาหรับประดิษฐ์ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบในเปอร์เซีย ตุรกี และอินเดีย 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   นูรียา ซองเกอร์วาลา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษา “รูปแบบและแนวคิดอักษรอาหรับประดิษฐ์ กรณีศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบในเปอร์เซีย ตุรกี และอินเดีย” นั้นมุ่งเน้นการศึกษารูปแบบและการศึกษาในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของข้อความ ที่เกิดขึ้นในฐานะของอักษรอาหรับที่ถูกใ ...
  • Thumbnail

   คติความเชื่อ รูปแบบและการจัดวางประติมากรรมศาลเจ้า : ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชนิชา นุ่มพุ่ม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   การศึกษา “คติความเชื่อ รูปแบบและการจัดวางประติมากรรมศาลเจ้า : ศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ตาบลอ่างศิลา อาเภอเมือง จังหวัดชลบุรี” นั้นมุ่งเน้นการศึกษารูปแบบและจัดวางประติมากรรมภายในศาลเจ้าหน่าจาซาไท้จื้อ ทั้งตัวองค์ประธานหลักข ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV