Now showing items 11-15 of 138

  • Thumbnail

   การศึกษาการตัดสินใจเลือกเข้าทำงานของคณาจารย์ในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ธีรวัฒน์ หวานรอบรู้ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจเข้าทํางานในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ของคณาจารย์ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลคือแบบสอบถามที่ประกอบด้วย คําถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านต่างๆ ...
  • Thumbnail

   แผนธุรกิจ P&P คอนโดมิเนียม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ถวัลยา อ่วมพรม; ยศธนา พิมพ์สวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   บริษัท พีแอนพี คอนโดมิเนียม จํากัด ได้จัดตั้งโครงการ “พี่แอนฟี คอนโดมิเนียม” มีแนวคิดมาจาก การเล็งเห็นถึงความสําคัญของที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัจจัยสี่ในการดํารงชีวิต ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา เขตสารสนเทศเพชรบุรี ...
  • Thumbnail

   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิตการทำงานพนักงานองค์กรรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจอมบึง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ธารินี ทองลิ่ม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพจิตกับคุณภาพชีวิต ของบุคลากรที่ทํางานในสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ที่จํานวน ประชากร 10 คน) ผลการวิจัยพบว่า 1.สุขภาพจิตของบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิ ...
  • Thumbnail

   อู่ซ่อมรถยนต์ ดาวลอยดีเซล 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ธาราธร จิรชวาลวิสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   ดาวลอยดีเซล เป็นธุรกิจที่ให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ และปรับแต่งเครื่องยนต์ให้มีกําลังสูงขึ้น โดยมีทั้ง บริการด้านซ่อมบํารุงเป็นบริการซ่อมและปรับเปลี่ยนตัวปั้มและหัวฉีด บริการด้านปรับแต่งเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพให้กับเครื่อ ...
  • Thumbnail

   รูปแบบภาวะผู้นำ ต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้บังคับบัญชา ศึกษาความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์รี่ (1991) จำกัด 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - General Business Management / สารนิพนธ์ – การจัดการธุรกิจทั่วไป
   Type: Thesis
   ธนาภัทร สุวรรณฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงลักษณะด้านประชากรศาสตร์โดยรวมของ พนักงานบริษัท เบียร์ทิพย์ บริวเวอร์รี่ (1991) จํากัด เพื่อต้องการศึกษารูปแบบภาวะผู้นําที่ ผู้ได้บังคับบัญชาคาดหวังว่าจะให้เป็น เพื่อศึกษาความสั ...

   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV