Recent Submissions

 • Thumbnail

  การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย: บทเรียนจากผลการประเมินในสามเมืองสมุทร 

  Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
  Type: Article
  สิงหนาท แสงสีหนาท; เหมือนแก้ว จารุดุล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
  เนื่องด้วยการเคหะแห่งชาติมีความมุ่งหมายให้ท้องถิ่นรับมอบภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/ ...
 • Thumbnail

  แนวทางในการฟื้นฟูเคหะชุมชนเก่า: กรณีศึกษาเคหะชุมชนรามอินทรา 

  Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
  Type: Article
  กำธร กุลชล; สิงหนาท แสงสีหนาท; กัตติกา กิตติประสาร; วิล์ลญา สงค์อิ่ม; ญาดา สุคนธพันธุ์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดทำโครงการฟื้นฟูเคหะชุมชนยุคเริ่มแรก ซึ่งการเคหะแห่งชาติเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณการวิจัยได้ก่อสร้างเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว เนื่องจากในปัจจุบัน เคหะชุมชนดังกล่าวมีส ...
 • Thumbnail

  สำนึกต่อถิ่นที่กับสัณฐานต่างลักษณะในเมืองกรุงเทพ 

  Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
  Type: Article
  สิงหนาท แสงสีหนาท (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-09-07)
  สำนึกต่อถิ่นที่มีความสำคัญต่อการหยั่งถึงความคิดของมนุษย์ตลอดจนความหมายที่ผู้คนมอบไว้ให้แก่พื้นที่ ประสบการณ์เบื้องลึกสุดของมนุษย์ต่อการผูกสัมพันธ์กับพื้นที่ปรากฏอยู่ในสำนึกและถิ่นที่คือสภาพแวดล้อมที่ถูกสร้างภายใต้อิทธิพล ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติต่อการเปลียนแปลงภูมิทัศน์ เนื่องจากโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้ำเจ้าพระยา : บริเวณวัด และโบราณสถานริมน้ำ 

  Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design and Planning / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
  Type: Thesis
  ภัทร พลศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาทัศนคติด้านความชอบ การยอมรับได้ และความเหมาะสมที่มีต่อทัศนียภาพบริเวณวัด และโบราณสถานที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิทัศน์จากโครงการพื้นที่ส่วนขยายริมแม่น้ำ หรือที่เรียกว่าโค ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเพื่อเสนอแบบจำลองสำหรับประเมินการวางผังและออกแบบชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย 

  Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design and Planning / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
  Type: Thesis
  วิภาดา แสนตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ความรู้ด้านทฤษฎี แนวคิด และหลักการวางผังและออกแบบชุมชนที่คำนึงถึงการสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน แบบจำลองสำหรับวัดความเขียวและความยั่งยืนเพื่อเสนอแบบจำลองสำหรับประเมินวางผังแล ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV