Now showing items 1-9 of 1

  The unique store design factors affecting purchase decision making of Korean imported cosmetics (1)
  การเลือกซื้อสินค้า - - การตัดสินใจ - - วิจัย (1)
  ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ใช้ในการออกแบบเอกลักษณ์หน้าร้าน ประเภทร้านค้าเดี่ยว (Stand Alone Shop) ที่มีผลต่อการตัดสินใจวื้อของธุรกิจร้านขายเครื่องสำอางนำเข้าจากประเทศเกาหลี (1)
  พฤติกรรมผู้บริโภค - - วิจัย (1)
  มหาวิทยาลัยศิลปากร - - สาขาวิชาการประกอบการ - - วิทยานิพนธ์ (1)
  ร้านค้า - - การตกแต่งภายใน - - วิจัย (1)
  ร้านค้า - - การออกแบบตกแต่ง - - วิจัย (1)
  เครื่องสำอาง - - การตลาด - - วิจัย (1)
  โชว์รูม - - การออกแบบตกแต่ง - - วิจัย (1)

   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV