รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  THE SCENARIO OF NAKPRASITH SCHOOL WAT BANGCHANGNUA FOUNDATION IN THE NEXT DECADE (2018 - 2027) 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  เครือวัลย์ เผ่าผึ้ง (Silpakorn University, 29/11/2019)
  The purpose of this research was to propose the scenario of Nakprasith School Wat Bangchangnua Foundation in the next decade (2018 – 2027). The research method was EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research). The 21 person ...
 • Thumbnail

  แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-04)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบกลุ่มตัวอย่างคือ ...
 • Thumbnail

  THE BODY OF KNOWLEDGE IN PSYCHOLOGY FOR SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATION 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ (Silpakorn University, 29/11/2019)
  The purposes of this research were 1) to identify the body of knowledge in psychology for secondary school administration and 2) verify the body of knowledge in psychology for secondary school administration. The sample ...
 • Thumbnail

  THE RAJABHAT UNIVERSITY ADMINISTRATION TOWARDS AUTONOMOUS UNIVERSITY 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  วราภรณ์ ศรีอยุธย์ (Silpakorn University, 29/11/2019)
  The purposes of this research were: 1) identify the Rajabhat University Administration towards Autonomous University. 2) the confirmation the Rajabhat University Administration towards Autonomous University. The sample of ...
 • Thumbnail

  THE BEST PRACTICES IN ADMINISTRATION OF THANPHUYINGCHANTHIMAPHUEGBARAMI SCHOOL UNDER HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN'S PROJECTS, BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
  ประเภทผลงาน: Thesis
  วิโรจน์ ไชยภักดี (Silpakorn University, 29/11/2019)
  The purposes of this research were to determine 1) the best practices in school administration of Thanphuyingchanthimaphuegbarami School under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects, Bureau of The ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV