กำลังแสดงชิ้นงาน 1-5 จาก 321

  • Thumbnail

   THE SCENARIO OF NAKPRASITH SCHOOL WAT BANGCHANGNUA FOUNDATION IN THE NEXT DECADE (2018 - 2027) 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   เครือวัลย์ เผ่าผึ้ง (Silpakorn University, 29/11/2019)
   The purpose of this research was to propose the scenario of Nakprasith School Wat Bangchangnua Foundation in the next decade (2018 – 2027). The research method was EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research). The 21 person ...
  • Thumbnail

   แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ศิริพร ศรีอินทร์สุทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-04)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และ 2) ผลการยืนยันองค์ประกอบแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบกลุ่มตัวอย่างคือ ...
  • Thumbnail

   THE BODY OF KNOWLEDGE IN PSYCHOLOGY FOR SECONDARY SCHOOL ADMINISTRATION 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ (Silpakorn University, 29/11/2019)
   The purposes of this research were 1) to identify the body of knowledge in psychology for secondary school administration and 2) verify the body of knowledge in psychology for secondary school administration. The sample ...
  • Thumbnail

   THE RAJABHAT UNIVERSITY ADMINISTRATION TOWARDS AUTONOMOUS UNIVERSITY 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   วราภรณ์ ศรีอยุธย์ (Silpakorn University, 29/11/2019)
   The purposes of this research were: 1) identify the Rajabhat University Administration towards Autonomous University. 2) the confirmation the Rajabhat University Administration towards Autonomous University. The sample of ...
  • Thumbnail

   THE BEST PRACTICES IN ADMINISTRATION OF THANPHUYINGCHANTHIMAPHUEGBARAMI SCHOOL UNDER HER ROYAL HIGHNESS PRINCESS MAHA CHAKRI SIRINDHORN'S PROJECTS, BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD 

   คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Educational Administration / ดุษฎีนิพนธ์ - การบริหารการศึกษา
   ประเภทผลงาน: Thesis
   วิโรจน์ ไชยภักดี (Silpakorn University, 29/11/2019)
   The purposes of this research were to determine 1) the best practices in school administration of Thanphuyingchanthimaphuegbarami School under Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Projects, Bureau of The ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV