Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สนามจากวัสดุจากเปลือกหอยกาบ 

   Type: Thesis
   ณฐพงศ์ พนาพุฒิกุล; Natapong Panaputtikul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   โครงการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีเป้าหมายเพื่อเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากชุมชนประสบปัญหาจากการมีวัตถุดิบอยู่เป็นจำนวนมากแต่คนในชุมชนไม่มีความรู้ในการนำเอาวัตถุดิบเหล่านั้นมาสร้า ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV