Now showing items 1-5 of 9

  • Thumbnail

   การศึกษารูปคำศัพท์และความหมายของคำยืมภาษาเขมรในสมุทรโฆษคำฉันท์ 

   Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   จตุพร โคตรกนก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-04)
   ในการศึกษาครั้งนี้พบคำยืมภาษาเขมรจำนวนกว่า 900 คำ ในด้านรูปคำ พบคำ จำนวนหนึ่งที่คงรูปตามคำ ต้นทางภาษาเขมร คำยืมส่วนที่เหลือมีรูปแตกต่างจากคำ ต้นทางภาษาเขมร คำ พยางค์เดียวในภาษาเขมรเมื่อไทยยืมมาแล้ว มีการคงรูปเป็นคำ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาชื่อสถานที่ในอาณาจักรเขมร 

   Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ทรงธรรม ปานสกุณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ชื่อเฉพาะของสถานที่ ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรในศิลาจารึกอาณาจักรเขมรโบราณ และชื่อเฉพาะของสถานที่ปัจจุบันในจังหวัดเสียมเรียบโดยอิงตามกลุ่มความหมาย รวมทั้งดูแนวค ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

   Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ชาญชัย คงเพียรธรรม; Chanchai Khongphianthum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   การศึกษาชื่อสถานที่ในอาณาจักรเขมร 

   Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ทรงธรรม ปานสกุณ; Songtham Pansakun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   เพลงสมัยนิยมเขมร : ภาษาและภาพสะท้อนวัฒนธรรม 

   Collection: Theses (Ph.D) - Khmer Language / ดุษฎีนิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   วิชชุกร ทองหล่อ; Witchukorn Thonglo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   เพลงสมัยนิยมเขมรที่นำมาวิจัยนี้ เป็นเพลงที่สำรวจแล้วว่า ได้รับความนิยมในปัจจุบัน จำนวน 390 เพลง จำแนกตามช่วงเวลาการแต่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงที่ 1 เริ่มตั้งแต่ก่อนได้รับเอกราชจากฝรั่งเศส ถึงสมัยเขมรแดง ปี ค.ศ. 1953 ...

   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV