Now showing items 1-20 of 87

  • Thumbnail

   Century of The East 

   Collection: Work Manual - SURIC / คู่มือปฏิบัติงาน - สำนักงานบริหารการวิจัย ฯ
   Type: Book
   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร; เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (2556)
  • Thumbnail

   การท่องเที่ยววัฒนธรรม 

   Collection: Book/Textbook/Document - Anthropology / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - มานุษยวิทยา
   Type: Book
   ชนัญ วงษ์วิภาค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • ThumbnailBadge

   การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   Collection: Book/Textbook/Document - Archaeology / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - โบราณคดี
   Type: Book
   รัศมี ชูทรงเดช, บรรณาธิการ; Rasmi Shoocongdej, editor (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2016)
  • Thumbnail

   การวิจัยวรรณคดี 

   Collection: Book/Textbook/Document - Oriental Languages / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - ภาษาตะวันออก
   Type: Book
   กุสุมา รักษมณี (ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์วรรณคดีไทยตามทฤษฎีวรรณคดีสันสกฤต 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Book
   กุสุมา รักษมณี (มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 1991)
  • Thumbnail

   การออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน 

   Collection: Book/Textbook/Document - Architecture / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - สถาปัตยกรรม
   Type: Book
   พันธุดา พุฒิไพโรจน์ (บริษัท อีเล็ฟแว่นคัลเลอร์ จำกัด, 2020-08-31)
   หนังสือการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงานเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้ เป็นตำรา สำหรับรายวิชาการออกแบบอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับ ระดับปริญญาโท ในหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1959)
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทบาลัยศิลปากร, 1960)
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   กรมศิลปากร; มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1961)
   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นายมานิตย์ ภู่อารีย์ นายดำรง วงศ์อุปราช นายหวี รัชนีกร นายพิชัย นิรันต์ นายชวลิต เสริมปรุงสุข เกียรตินิยมอันดับ 3 ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1962)
   จัดแสดง ณ หอศิลป กรมศิลปากร. ผู้ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : มานิตย์ ภู่อารีย์ : สันต์ สารากรบริรักษ์ : ดำรง วงศ์อุปราช เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : ปราณี ตันติสุข : อนันต์ ปาณินท์ : ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1963)
   จัดแสดง ณ หอศิลป กรมศิลปากร. ผู้ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง : พิชัย นิรันดร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : สมโภชน์ อุปอินทร์ : อนันต์ ปาณินท์ : พูนสุข ศิลปคุปต์ เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1964)
   จัดแสดง ณ อาคารพิพิธภัณสถานแห่งชาติ. ผู้ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง : ประพัฒน์ โยธาประเสริฐ เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นิพนธ์ ผริตะโกมล : สมโภชน์ อุปอินทร เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1965)
   จัดแสดง ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นิพนธ์ ผริตะโกมล : กำจร สุนพงษ์ศรี : ธนะ เลาหกัยกุล เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : สันต์ สารากรบริรักษ์ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1967)
   จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : พนม สุวรรณนารถ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต : พจน์ สง่าวงศ์ : บัณฑิต ผดุงวิเชียร : ประวัติ เล้าเจริญ : ประเทือง เอมเจริญ เกียรตินิยมอันดับ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1968)
   จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : บัณฑิต ผดุงวิเชียร : ธงชัย รักปทุม : อนันต์ ปาณินท์ เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : บำรุง สมบูรณ์ : ประเทือง เอมเจริญ : สมโภชน์ อุปอินทร์ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1969)
   จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง : อนันต์ ปาณินท์ เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : เกียรตินิยมศักดิ์ ชานนนารถ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต : ทวน ธีระพิจิตร : ธงชัย รักปทุม ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1950)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองคำ ประเภทจิตรกรรม : มิเซียม ยิบ : เฟื้อ ทองอยู่ : จำรัส เกียรติก้อง ประเภทประติมากรรม : เขียน ยิ้มศิริ : สิทธิเดช แสงหิรัญ : แสวง สงฆ์มั่งมี : ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1971)
   จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยม อันดับ 2 : เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต : สน สีมาตรัง เกียรตินิยม อันดับ 3 : รุ่ง ธีระพิจิตร : ลักษมี หงส์นคร : สมชัย หัตถกิจโกศล ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 23 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1975)
   จัดแสดง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากร. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง : ปรีชา เถาทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : วิโรจน์ เจียมจิราวัฒน์ เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : ชัยนันท์ ชอุ่มงาม ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24 

   Collection: Book/Textbook/Document - National Exhibition of Art / หนังสือ/ตำรา/เอกสาร - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1977)
   จัดแสดง ณ อาคารนิทรรศการสินค้าหัตถกรรมไทยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง : ปรีชา เถาทอง เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : ผ่อง เซ่งกิ่ง เกียรตินิยมอันดับ ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV