Now showing items 1-20 of 105

  • Thumbnail

   Corrective feedback in second language development 

   Collection: Article - English Language / บทความทางวิชาการ - ภาษาองกฤษ
   Type: Article
   ปาจรีย์ นิพาสพงษ์; Pajaree Nipaspong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011-07)
   บทความนี้ได้รวบรวมการศึกษาเชิงทดลองเกี่ยวกับบทบาทของการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Corrective feedback) ต่อการเรียนภาษาที่สองโดยได้แบ่งการศึกษาเชิงทดลองออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะบริบทการศึกษา ได้แก การทดลองในชั้นเรียน การทดลองในห้องทดลอง ...
  • ThumbnailBadge

   Factors in Ergonomic Design of 6-to-18-month Baby Carriers for Elderly People 

   Collection: Article - Product Design / บทความทางวิชาการ - การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Article
   Ariya Atthawuttikul; Sorat Khongkharat (Universiti Putra Malaysia Press, 2021)
   The main objective of this study was to formulate an ergonomic design factor for 6-to- 18-month baby carrier from simulated loading point data and physical parameters of an average Thai elderly person. The research steps ...
  • Thumbnail

   Le système verbal en français et en thaï 

   Collection: Article - French Language / บทความทางวิชาการ - ภาษาฝรั่งเศส
   Type: Article
   Sudarat Buddhapong (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-12-30)
   Le français et le thaï, deux langues originairement et typologiquement différentes, partagent certaines propriétés sur les verbes comme les constructions verbales (transitifs et intransitifs) et formes verbales (active et ...
  • Thumbnail

   Records management and Internal Quality Assessment: A case study of higher educational institution in the context of Thailand 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   Waraporn Poolsatitiwat (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019-05-07)
   The article aims to discuss the relationship between the records management and the internal quality assessment in the Thai higher educational institutions. The study regarding how records have been managed to support the ...
  • ThumbnailBadge

   Songkram River Basin: Floating Vernacular Architecture 

   Collection: Article - Design Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปะการออกแบบ
   Type: Article
   Sarawuth Pintong (Springer Nature Switzerland AG, 2020)
   Songkram river basin is located in the Upper North Eastern of Thailand (so called Isan). As a part of the 4 factors, one of the vernacular architecture of Songkram river basin, "Pae Sadung Yak", the unique local fishery ...
  • Thumbnail

   กรณีพระนั่งเกล้าฯ 

   Collection: Article - Art Theory / บทความทางวิชาการ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Article
   กฤษณา หงษ์อุเทน; Krisana Honguten (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013-09-15)
   พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อันประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเรียม (สมเด็จพระศรีสุลาลัย) เมื่อครั้งพระบรมชนกนาถยังเสด็จดำรงพระยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ...
  • Thumbnail

   การจัดการป่าต้นน้ำภูน้ำดั้นเพื่อความยั่งยืนของฐานทรัพยากรอาหารของชุมชน 

   Collection: Article - Anthropology / บทความทางวิชาการ - มานุษยวิทยา
   Type: Article
   เอกรินทร์ พึ่งประชา; Ekarin Phungpracha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-01)
   บทความเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่า ชุมชนมีแนวทางการจัดการป่าต้นน้ำอย่างไรจนนำ ไปสู่ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรอาหาร โดยเลือกศึกษาพื้นที่ป่าต้นน้ำภูน้ำดั้น บ้านห้วยปลาฝา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ที่มีพัฒนาการการจัดกา ...
  • Thumbnail

   การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย: บทเรียนจากผลการประเมินในสามเมืองสมุทร 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   สิงหนาท แสงสีหนาท; เหมือนแก้ว จารุดุล (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
   เนื่องด้วยการเคหะแห่งชาติมีความมุ่งหมายให้ท้องถิ่นรับมอบภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/ ...
  • Thumbnail

   การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์; Nattawut Preyawanit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013-09)
   ถนนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นชุมชนเมือง ถนนไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางสัญจรตาม คำนิยามพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางสังคมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย การพบปะ การสันทนาการ หรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง ...
  • Thumbnail

   การทำความเข้าใจอาคารประวัติศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวการอนุรักษ์ อาคารโกดังหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   พีรยา บุญประสงค์ (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-08-30)
   ขั้นตอนการทำความเข้าใจอาคาร เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคารประวัติศาสตร์ ทั้งประเภทอาคารที่ยังคงการใช้งานและอาคารที่ถูกทิ้งร้าง เป็นการศึกษาเบื้องต้นของลักษณะทางกายภาพทั้งร ...
  • Thumbnail

   การประเมินโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับชุมชนแออัดในสามเมืองสมุทร 

   Collection: Article - Urban Design and Planning / บทความทางวิชาการ - การออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
   Type: Article
   กำธร กุลชล; สิงหนาท แสงสีหนาท; Kamthorn Kulachol; Singhanat Sangsehanat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
   งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากการเคหะแห่งชาติ เพื่อทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการจัดทำแผน พัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในสามจังหวัดปากอ่าวไทย ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ตามลำดับ ...
  • Thumbnail

   การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงดินสำหรับปลูกข้าวไร่ ในพื้นที่บ้านป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   Collection: Pride & Awards 2020 - ASAT / ผลงานโดดเด่นปี 2563 - สว.
   Type: Article
   พรรณธิภา ณ เชียงใหม่ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.), 2018)
   เกษตรกรปกาเกอะญอ บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสบปัญหาข้าวไร่มีผลผลิตตกต่ำต่อเนื่องซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ และหนึ่งในสาเหตุคือการปลูกข้าวไร่เพียงชนิดเดียวในพื้นที่เดิม จึงส่งผลให้ดินขา ...
  • Thumbnail

   การพัฒนาน้ำดินสีเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรี 

   Collection: Article - Ceramics / บทความทางวิชาการ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Article
   ธาตรี เมืองแก้ว (คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
   การพัฒนาน้ำดินสีเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาราชบุรีนั้นเป็นการทดลองผสมสารให้สีลงไปในน้ำดิน เพื่อเป็นแนวทางในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาที่มีการผลิตกันในจังหวัดราชบุรี โดยตั้งเป้าหมายโดยใช ...
  • Thumbnail

   การละเล่นขอทานกระยาสารทกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวคลองบ้านไทร แขวงบางระมาด เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

   Collection: Article - History (Archaeology) / บทความทางวิชาการ - ประวัติศาสตร์ (โบราณคดี)
   Type: Article
   สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์; Suphaphorn Jindamaneerojana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011-07)
   สองฝั่งคลอดบ้านไทร แวงบางละมาด เขตทวีวัฒนาในอดีตเคยเป็นชุมชนที่อาศัยเส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ต่างยึดมั่นในประเพณีทางพุทธศาสนา และประเพณีหนึ่งที่สำคัญคือประเพณีวันสารทหรือวันสารทเดือนสิบที่นิ ...
  • Thumbnail

   การล่มสลายของอาณาจักรเขมรโบราณ ตามทัศนะของ จิตร ภูมิศักดิ์ในแนวคิด มาร์กซิสม์ 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; Kannika Suteerattanapirom (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   นักโบราณคดี พยายามอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตโดยใช้หลักฐานวัตถุทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนทางศึกษาทางวิทยาศาสตร์มานาน อย่างไรก็ตามบางครั้งความพยายามในการแปลความหลักฐานทางโบราณคดีและพยายามแวดล้อมทั้งปวง รวมทั้งการพยายามหาคำอธ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการออกแบบสถาปัตยกรรมวิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   สิริเดช วังกรานต์; Siridate Wangkran (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2016-01)
   บทความนี้มีสมมติฐานว่าวิหารพระนอนปางสีหไสยาสมัยต้นรัตนโกสินทร์ถึงสมัยรัชกาลที่ 4 ในบริเวณภาคกลางของไทยที่ชนชั้นนำสร้างหรือปฏิสังขรณ์นั้นมีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เฉพาะตัว โดยใช้วิธีการสืบสวนความหมายของวิหารพระนอน, คติ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาพจิตรกรรมฝาผนังของไทย เรื่องพระอดีตพระพุทธเจ้ากับวรรณกรรมพุทธศาสนา 

   Collection: Article - Oriental Languages / บทความทางวิชาการ - ภาษาตะวันออก
   Type: Article
   พรสวรรค์ อัมรานนท์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วว่า การอ่านหรือการคัดลอกคัมภีร์พุทธศาสนาถือเป็นบุญกิริยาวัตถุหนึ่ง ธรรมเนียมนี้ได้แพร่ไปยังที่ต่างๆที่รับพระพุทธศาสนาจากอินเดียมารวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยปรากฏหลักฐานทั้งด ...
  • Thumbnail

   การศึกษานำร่ององค์ประกอบในการตัดสินใจซื้อบ้าน สำเร็จรูปเพื่อผู้สูงอายุโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ องค์ประกอบร่วม (Conjoint Analysis) 

   Collection: Article - Architectural Technology / บทความทางวิชาการ - เทคนิคสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   ปณิตา วงศ์มหาดเล็ก; Panita Wongmahadlek (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
  • Thumbnail

   การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม 

   Collection: Article - Architecture and Related Arts / บทความทางวิชาการ - ศิลปสถาปัตยกรรม
   Type: Article
   ปองพล ยาศรี; Pongpon Yasri (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิปลปากร, 2015-01)
   การศึกษาระบบโครงสร้างศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามแบ่งการศึกษาตามลักษณะของชุดระบบโครงสร้าง ได้แก่ ระบบโครงสร้างตัวอาคาร ประกอบไปด้วย เสา พื้น ฝาผนัง หน้าต่าง ประตู องค์ประกอบประดับตกแต่ง และระบบโครงสร้างหลังคา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาลักษณะทางด้านศิลาวรรณาของหม้อสามขาในประเทศไทย 

   Collection: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   Type: Article
   ชวลิต ขาวเขียว; Chawalit Khaokhiew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-01)
   บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาลักษณะศิลาวรรณาของหม้อสามขา จากแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงเทคโนโลยีการผลิต แหล่งวัตถุดิบ อุณหภูมิการเผา ผลการศึกษาพบว่า หม้อสามขาจากพื้นที่ภาคกลางจะใช้ ...


   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV