Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   สุนทรียะของแสงกับพื้นที่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   วีรภัทร พัฒลากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   “สุนทรียะของแสงกับพื้นที่ ”คือผลงานศิลปะที่นาเสนอบรรยากาศของแสงและวัตถุทาง ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยการใช้แสงผสานซ้อนไปกับสถานที่ต่างๆบนพื้นที่ความเป็นจริง เพื่อ เปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างและบรรยากาศของสถานที่เดิมให้เกิดผลทางอารมณ์ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV