Now showing items 1-12 of 12

  • Thumbnail

   Aesthetic of Flowers from Memories of Life  

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Supaporn CHULAKA; สุภาภรณ์ จุลกะ; nawin baidklang; นาวิน เบียดกลาง; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 18/6/2021)
   Creative title "Aesthetics of flowers from the memory of life" It is a creation of a 2D painting that is based on my own life memories, love, connection, pain and loss. Allowing me to learn and understand the truth of life ...
  • Thumbnail

   HUMANISM IN THE CURRENT TIME 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Chatchai LICHAIKUL; ฉัตรชัย ลิไชยกุล; Vichaya Mukdamanee; วิชญ มุกดามณี; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 18/6/2021)
   Documenting the thesis titled "Humanism under the present conditions", this is an analysis of the process of creating my paintings, presenting the human image and the phenomenon of society at a certain point in time to ...
  • Thumbnail

   Life of the artist 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Nattiwut CHOOMANOWAT; ณัฐิวุฒิ ชูมะโนวัฒน์; Vichaya Mukdamanee; วิชญ มุกดามณี; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
   “What is the reason to live as an artist?” The simplest answer would be that the artist is the person who created the artwork. The artist lives to create a real artistic masterpiece. However, in reality, the answer is much ...
  • Thumbnail

   MIRACLE OF HAPPINESS 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   Preawpan PHUTTASATJATUM; แพรวพรรณ พฤฒาสัจธรรม; Tinnakorn Kasornsuwan; ทินกร กาษรสุวรรณ; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts and Faculty of Education (Silpakorn University, 10/7/2020)
   From childhood memories, happy and fun stories from the family' activities that had Inspired in creating art works, intending to express feeling of love and warmth, smiles and laugh when we were at the beach, which were ...
  • Thumbnail

   Tiny Elements in Nature : The Essence of Beauty in Ordinariness 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   Praiya KETKOOL; ไปรยา เกตุกูล; Nawin Baidklang; นาวิน เบียดกลาง; Silpakorn University. Painting Sculpture and Graphic Arts (Silpakorn University, 12/7/2019)
    The thesis “Tiny Elements in Nature : The Essence of Beauty in Ordinariness” stems from the artist’s own experience of the problem with human’s attitude towards commonly found small plants whose significance is generally ...
  • Thumbnail

   พันธนาการในภาวะเวลาของความเปลี่ยนแปลง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ณัฐิวุฒิ พวงพี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-01)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง พันธนาการในภาวะเวลาของความเปลี่ยนแปลง เป็นการแสดงออกถึงผลของความเปลี่ยนแปลงในวิถีสังคมชนบท ถึงเรื่องราวการทอดทิ้งคุณค่าที่เป็นนามธรรม คุณค่าที่แสดงถึงสาระสำคัญของการมีชีวิต ด้วยวิธีการเปิดจินตนาการที่สา ...
  • Thumbnail

   ภาพลักษณ์มนุษย์กับสภาวะธรรมชาติของจิตในงานจิตรกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ครองปีย์คเณศ สิริบารมีธรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-04)
   ข้าพเจ้าสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารงานจิตรกรรม ให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างสรรค์ที่มี แนวความคิดเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในฐานะหน่วยของสังคม การแก้ปัญหาของสังคมด้วย การขัดเกลาจิตใจเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน ...
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนภาวะโดดเดี่ยว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   มงคล สุวรรณชาตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-08)
   การจัดทำวิทยานิพนธ์ “ภาพสะท้อนภาวะโดดเดี่ยว” นี้ข้าพเจ้าเริ่มความบัลดาลใจจากความสนใจในเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลกระทบของรูปแบบความปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ข้าพเจ้าต้องการแสดงภาพ อารมณ์ความรู้สึกขอ ...
  • Thumbnail

   ภาพเหมือนเครือญาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   สมพงษ์ ผลรัศมี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-12-16)
   ข้าพเจ้าขอน้อมจิตรำลึกถึงต้นตระกูลชาวนาของข้าพเจ้า ในเม็ดข้าวทุกเม็ด ยกทูลไว้เหนือ หัว พนมก้มกราบ คุณปู่เพ็ง ผลรัศมี คุณย่ามา ผลรัศมี เป็นคำรบแรก ก้มกราบคุณตาสมบูรณ์ ทรัพย์ พงษ์ คุณยายเฟื่อง ทรัพย์พงษ์ ในคำรบสอง และคำรบสามแด่ ...
  • Thumbnail

   วิถีชีวิตและสภาวการณ์ปัจจุบันในสังคมเมือง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   นิโรธ ทองธรรมชาติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
   การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ข้าพเจ้าต้องการที่จะสะท้อนวิถีชีวิตและสภาวการณ์ปัจจุบันของสังคมเมือง ทั้งลักษณะกายภาพภายนอกและสภาวะจิตใจภายในของผู้คนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมือง ซึ่งอยู่ในภาวะที่เปลี่ยวเหงา ...
  • Thumbnail

   สภาวะทางอารมณ์จากความไม่สมบูรณ์ของความรัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   อำพล ยวงกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-01)
   ศิลปะสำหรับข้าพเจ้านั้นสร้างขึ้นเพื่อระบายสภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายในจิตใจ ที่ไม่ สามารถพูดออกมาเป็นภาษา ข้าพเจ้าใช้ความทรงจำถึงความผูกพันที่มีต่อคนรัก ภาพแห่งห้วง อารมณ์ความรู้สึก แล้วจึงนำมาสร้างสรรค์โดยด้วยภาพสัญลักษ ...
  • Thumbnail

   สาบชาวสวนยาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   วิวัฒน์ จินดาวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-05-18)
   ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อ “สาบชาวสวนยาง” เป็นการนำความรู้สึกผูกพันในวิถีชีวิตเกษตรกรมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ โดยใช้รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ของเครื่องนุ่งห่มที่มีร่องรอยจากสัมมาอาชีพ เช่น คราบเปื้อนดินโคลน ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV