Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   La decouverte de Samutsongkram, Ayutthaya et Bangkok 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Narisara Rojanawanitchayakorn; นริศรา โรจนวณิชยากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การฝึกงานในครั้งนี้ได้ฝึกปฏิบัติงานกับบริษัท เชียงใหม่สวิง จำกัด เป็นระยะเวลาทั้งหมด 10 วัน ซึ่งหน้าที่หลัก ๆ ในการฝึกปฏิบัติงาน คือ การช่วยเหลือมัคคุเทศก์อาชีพในการทำกิจกรรมการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื ...
  • Thumbnail

   La decouverte des regions du Centre et les activites touristiques avec l'agence de voyage Exotissimo Travel Thailand et Marwin Tours (Thailand) 

   Collection: Theses (Master's degree) - French for Cultural Tourism / วิทยานิพนธ์ - ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   Penpisit Thanarattanasut; เพ็ญพิสิฐ ธนรัตนสุทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การค้นคว้านี้เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกงานโดยการเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์เป็นระยะเวลา 10 วัน เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงในการทำง ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV