Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   พิพิธภัณฑ์ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   นิติกร สิงห์ลอ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-12-01)
   ความรู้สึกโหยหาอดีตและความต้องการหวนกลับไปหาวิถีชีวิตท้องถิ่นในอดีตที่เคยรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่ง นำมาสู่การนำเอาประเพณีและวัฒนธรรมในอดีตกลับมาใช้ใหม่ ปัจจัยสำคัญหนึ่งคือการใช้วัตถุสิ่งของ และสถาปัตยกรรมเป็นตัวแทนเพื่อรื้อ ...
  • Thumbnail

   รูปแบบการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Cultural Resource Management / วิทยานิพนธ์ - การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
   Type: Thesis
   สมชัย สราญสิริบริรักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
   งานนวิจัยและพัฒนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บริษัทการบินไทย และผลการประเมินคุณภาพ “ต้นแบบชิ้นงาน” โดยที่กรอบแนวคิดการวิจัยได้รับการพัฒนาจากการศึกษาและการบูรณาการรายง ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV