Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   การออกแบบอัตลักษณ์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   อัญชลี พยัคฆ์เดช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560-01-03)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบอัตลักษณ์สินค้าพื้นบ้านจากมรดกวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก สามารถสื่อสารสินค้าให้มีบทบาทในวิถีชีวิตผู้บริโภคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นโดยยังคงความเป็นเอกลักษณ์ไทยได้อย่างเหมาะสม ...
  • Thumbnail

   โครงการร้านค้ารูปแบบใหม่ ต้นแบบอัตลักษณ์สินค้าพื้นเมือง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Design Arts / วิทยานิพนธ์ – ศิลปะการออกแบบ
   Type: Thesis
   นัทชา สุวรรณพฤกษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-04)
   ในปัจจุบันจังหวัดสงขลายังคงเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และเมืองเศรษฐกิจหลักแห่ง ภาคใต้ ซึ่งมีความสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างการคมนาคมขนส่ง ทำหน้าที่เสมือนประตูเชื่อม ระหว่างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีรูปแบบทางสถาปัตยกร ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV