Now showing items 1-11 of 11

  • Thumbnail

   ARCHITECTURAL PROGRAM BROADCAST FOR CRITICAL PROFESSIONAL UNDERSTANDING 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   อาทิตย์ ศิริมงคล (Silpakorn University, 2/7/2021)
   Architecture is a discourse that has been developed, along with human civilization, since ancient time. It is closely linked with both human lives and human inhabitation. Since Vitruvius created the first formal architectural ...
  • Thumbnail

   STUPAS OF OF PHRAE PROVINCE SINCE 16th CENTURY TO PRESENT 

   Collection: Theses (Ph.D) - Art History / ดุษฎีนิพนธ์– ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นันทพร พุ่มมณี (Silpakorn University, 17/8/2018)
   This dissertation aimed to study the connection between history and the development of art from the 16th century AD to the present time by examining historical, archeological and architectural-styled evidences.                   ...
  • Thumbnail

   การประมวลผลแบบขนานของลิงค์เดต้าบนสถาปัตยกรรมแบบหลายแกน 

   Collection: Theses (Ph.D) - Computer and Information Science / ดุษฎีนิพนธ์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
   Type: Thesis
   ชิดชนก โชคสุชาติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-06)
   ในปัจจุบันเว็บเชิงความหมายได้ใช้รูปแบบข้อมูลอาร์ดีเอฟ (Resource Description Framework) ที่กำหนดโดยองค์กร W3C เป็นเมตาเดต้าสำหรับเก็บ เผยแพร่และเชื่อมข้อมูลระหว่างกันด้วยเทคโนโลยีลิงค์เดต้า ลักษณะของอาร์ดีเอฟมีหลายแบบตามการใช้งาน ...
  • Thumbnail

   การศึกษาสถาปัตยกรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สูนฤต เงินส่งเสริม; Sunarit Ngernsongserm (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบและพัฒนาการของรูปแบบงานสถาปัตยกรรมของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษาหาความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่ยุคสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา ตลอดจนถึงกร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปะ ย่านนิมมานเหมินท์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สิปปกิจ ดวงแก้วใหม่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-05)
   ในปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารมีความเจริญก้าวหน้าครอบคลุมไปในทุกๆพื้นที่ แม้จะทำให้เกิดความสะดวกสบายในการรับรู้และการติดต่อ แต่การปฏิสัมพันธ์กันทางกายภาพและการใช้พื้นที่จริงกลับลดน้อยลง มีการใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับพื้นที่ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมพระอารามหลวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว = กรณีศึกษาวัดเทพธิดารามวรวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Urban Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบชุมชนเมือง
   Type: Thesis
   ปิยมาศ สุขพลับพลา; Piyamas Sukplubpla (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   จากการศึกษาสถาปัตยกรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพบว่าสามารถจัดแบ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมได้ 2 ประเภท คือสถาปัตยกรรมแบบพระราชนิยม และสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี ซึ่งได้นำวัดเทพธิดารามวรวิหาร วัดราชนัดดารามวรวิหาร ...
  • Thumbnail

   การสื่อสารอัตลักษณ์ของภูมิอากาศ: ผ่านภาษา และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ธนภัทร ตันติ์จธัม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-04-26)
   มนุษย์สร้างสถาปัตยกรรมขึ้นเพื่อใช้พำนักพักอาศัย และป้องกันตนเองจากสภาพแวดล้อม สภาพภูมิอากาศ และธรรมชาติต่างๆ ซึ่งสถาปัตยกรรมเหล่านั้นได้ถูกพัฒนา แต่งเติม ปรับปรุง และส่งผ่านไปยังรุ่นต่อๆมา แต่เนื่องจากปัจจัยด้านถิ่นฐานที ...
  • Thumbnail

   การออกแบบลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกและภายใน คาซา บัทโยว ของ อันโตนี เกาดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   วรัญญา ขำหัวเตย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-03)
   การศึกษาการออกแบบลวดลายตกแต่งสถาปัตยกรรมทั้งภายในและภายนอก คา ซาบัทโยว (Casa Batlló) ของเกาดี เพื่อวิเคราะห์สุนทรียภาพและรูปแบบลวดลายตกแต่ง สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเกาดี โดยเปรียบเทียบ “คาซาบัทโยว” (Casa Batlló) ...
  • Thumbnail

   คติการสร้างเมืองเชียงใหม่ในวัฒนธรรมล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ทศพร โสดาบรรลุ; Thosaporn Sodabunlu (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคติสัญลักษณ์ กระบวนการออกแบบ และความสัมฤทธิ์ผลของการออกแบบเมืองเชียงใหม่ตามขอบเขตพื้นที่เวียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ล้อมด้วยคูน้ำและพื้นที่ล้อมรอบรูปวงโค้งภายใต้วัฒนธรรมล้านนา ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ร่วมกันในการออกแบบ : สิ่งของ - สถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   เมธวัจน์ ชัยจิระไพศาล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-04-12)
   ในปัจจุบันโลกมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ทุกวันใน แต่ละภูมิภาคของโลกมีการปรับเปลี่ยนเพื่อการอยู่รอด มีวิวัฒนาการเพื่อตอบสนองความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ความเป็นยุค สมัยนิยม ไม่ได้คงอยู่ได้ตลอดไป เห็นได้จากการในอดีตโลกเรา ...
  • Thumbnail

   ที่ว่างระหว่างสถาปัตยกรรม : พื้นที่ว่างระหว่างสถาปัตยกรรมกับสถาปัตยกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กุลนันท์ ผาติวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-03)
   ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญเติบโตของเมืองจึงทำให้งานสถาปัตยกรรมมีความหลากหลายเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในด้านที่พักอาศัย พาณิชยกรรม และการศึกษา ส่งผลให้สิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับงานสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความต้องก ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV