Now showing items 1-14 of 14

  • Thumbnail

   Representation Space Design from Universe of Buddhism 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สุทธิพันธุ์ อุดม (Silpakorn University, 2/1/2019)
   Cosmology in Buddhism is found in Traibhumikatha books, of which its content is interesting, yet relatively complicated. Most of the content, however, is explained in an abstract way. It is also observed that some architectures ...
  • Thumbnail

   Weaving of the divine form 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ธีรพล สีสังข์ (Silpakorn University, 18/6/2021)
   The thesis under the name of “Waving of The Divine Form” is the artistic creation of Thai art in 3 dimensional that present craftmanship from metal fiber by knitting, weaving, coiling, and frowning into idealistic traditional ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์ภาพจิตรกรรมในหนังสือไตรภูมิกถา ฉบับรัชกาลที่ 9 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Aekarot JINTAMAI; เอกรส จินตะมัย; Sakchai Saisingha; ศักดิ์ชัย สายสิงห์; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 17/8/2018)
   A study The Trai Bhumikatha book (Sermon on the Three Worlds) of King Rama IX edition, can know about pattern and concept of the Artists who made this edition. The top until down of structure start with Thai tradition ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คำภาษาตระกูลไทในไตรภูมิกถา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   สาวิตร แสนสว่าง; Sawitri Sanswang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาวิเคราะห์คำภาษาตระกูลไทในไตรภูมิกถา โดยได้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ศึกษาอักขรวิธีและอักษรขอมไทยในไตรภูมิกถาทั้ง 3 ฉบับ คือ ฉบับอยุธยา ไม่ปรากฏชื่อและ พ.ศ. ที่จาร ฉบับของพระมหาช่วย ...
  • Thumbnail

   การออกแบบภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยโดยใช้แนวคิดภูมิจักรวาลในไตรภูมิกถา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   สุธี อนันต์วิลาส; Suthee Ananvilas (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาและออกแบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการนำแนวคิดภูมิจักรวาลในไตรภูมิกถา มาใช้ออกแบบภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย เนื่องจากในอดีต คติความเชื่อเรื่องไตรภูมิ ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตในสังคมไทย แต่ปัจจุบันนี ...
  • Thumbnail

   จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิอุโบสถวัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุรี : ความสัมพันธ์ด้านรูปแบบและเนื้อหากับสมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลขที่ 6 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ณมน พงศกรปภัส; Namon Phongsakornpaphas (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและเนื้อหาเกี่ยวกับไตรภูมิในศิลปะไทยว่ามีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสื่อที่นำเสนออย่างไร รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ด้านรูปแบบและเนื้อหาระหว่างจิตรกรรมฝาผนังภาพ ...
  • Thumbnail

   น้ำ : สัญลักษณ์ในงานสถาปัตยกรรมของไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ชิตพล โปตะวัฒน์; Chitapol Potawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   น้ำกับคติความเชื่อที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ที่สามารถน้ามาเป็นแนวคิดในการ ออกแบบเพื่อสร้างเงื่อนไขทางสถาปัตยกรรมให้ดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งเป็นการใช้ น้ำ ในการสื่อ ความหมายจากคติภูมิจักรวาลในไตรภูมิ แสดงนัยทางสัญลักษณ์ทั้งเชิ ...
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนกุศโลบายในการทำความดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   จารุวรรณ เมืองขวา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-11-24)
   การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “ภาพสะท้อนกุศโลบายในการทำความดี” ข้าพเจ้ามุ่งหวังที่จะแสดงออกถึงเรื่องในวิถีชีวิตของคนไทยแฝงไปด้วยความรู้ภูมิปัญญาต่างๆมากมาย ที่เป็นประโยชน์ในการสร้างความสุข ความผูกพันและความสัมพันธ์ระห ...
  • Thumbnail

   รัศมีเรืองรองแห่งวิมาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   วัชระ กว้างไชย์; Watchara Kwangchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง “รัศมีเรืองรองแห่งวิมาน” เป็นการแสดงทัศนคติจากความเชื่อความศรัทธา ด้วยความรู้ความเข้าใจที่มีต่อคติไทยจากไตรภูมิและพุทธศาสนา ก่อให้เกิดศิลปกรรมไทยที่มีรูปแบบทางความคิดมาจากโครงสร้างไตรภูมิ ...
  • Thumbnail

   ลายเส้นจากไตรภูมิ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   ณรงค์ศักดิ์ สุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   สัตว์น้ำในภูมิจักรวาลของงานจิตรกรรมฝาผนังเรื่องไตรภูมิสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Thitima SRESAMUT; ฐิติมา ศรีสมุทร; Prabhassara Chuvichean; ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 12/7/2019)
             This research aimed to study the meaning, the symbol, the correlating design related to the  beliefs aquatic animals,  in cosmic  landscape of  Tribhum story in early Rattanakosin period,  of ancient, artisans ...
  • Thumbnail

   แนวความคิดเรื่องไตรภูมิที่สะท้อนในงานศิลปะและสถาปัตยกรรม วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   จุฑามาศ อินทรรำพันธ์; Juthamard Intararumpun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับคติไตรภูมิ ที่แสดงออกในงานสถาปัตยกรรมของวัดร่องขุ่น กับงานสถาปัตยกรรมที่เป็นแบบแผนประเพณี รวมทั้งการศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหาในกา ...
  • Thumbnail

   ไตรภูมิคติในงานออกแบบพุทธสถาปัตยกรรมสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   นริศ อาจยืนยง; Naris Artyuenyong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   ไตรภูมิคติ หมายถึงคติความเชื่อที่เกี่ยวกับโลกและจักรวาล ปรากฏให้เห็นในมิติต่าง ๆ มากมาย งานสถาปัตยกรรมก็เป็นหนึ่งในนั้น นักวิชาการหลายท่านเห็นว่าในสมัยรัชกาลที่ 4 มีการปฏิเสธไตรภูมิคติเพราะคำอธิบายโลกและจักรวาลแบบตะวันตก ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV