Now showing items 1-6 of 6

  • Thumbnail

   การศึกษากระบวนการผลิตเครื่องมือหิน : กรณีศึกษาหลุมขุดค้น N - Hill ปีพ.ศ. 2548 แหล่งโบราณคดีภูชาง ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Prehistorical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   จตุรพร เทียมทินกฤต; Chaturaporn Tiamtinkrit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   หลุมขุดค้น N-Hill ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของแหล่งโบราณคดีภูซาง บ้านดอนคีรี ตำบลนาซาว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า พื้นที่ในบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งโบราณคดีที่พบหลักฐานผลิตเครื่องมือหิน ครอบคลุมอาณาบริเวณกว่า ...
  • Thumbnail

   การศึกษาแหล่งโบราณคดีที่วัดสระมรกต ตำบลโคกไทย อำเภอโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   สาวิตรี เสาวภาพ; Savitri Saowapharb (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาอายุและลำดับสมัยทางวัฒนธรรมรวมทั้งศึกษาสภาพความเป็นอยู่และเศรษฐกิจของชุมชนที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในแหล่งโบราณคดีวัดสระมรกตในอดีต โดยศึกษาจากโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณที่อยู ...
  • Thumbnail

   การศึกษาโบราณวัตถุในศิลปะเขมรแบบบายนที่ได้จากการขุดค้นที่เมืองพิมาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   วัชรินทร์ ฐิติอดิศัย; Watcharin Tithiadisai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
   การศึกษาโบราณวัตถุในศิลปะเขมรแบบบายนที่ได้จากการขุดค้นที่เมืองพิมายนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและคติความเชื่อจากโบราณวัตถุในศิลปะเขมรแบบบายนที่รวบรวมได้จากการขุดค้นรวมไปถึงการขุดแต่งและการปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าพบใน ...
  • Thumbnail

   ระบบการเขียนของไทอาหม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
   Type: Thesis
   เรณู วิชาศิลป์; Ranoo Wichasin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของตัวอักษรไทอาหม โดยวิเคราะห์ให้เห็นรูปแบบตัวอักษรและไวยากรณ์ที่ปรากฏในเอกสารของไทอาหม เพื่อประโยชน์ในการอ่านเอกสารของไทอาหมที่ยังมีอยู่เป็นจำนวน ...
  • Thumbnail

   ศิลาวรรณนากับการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี 

   Collection: Theses (Ph.D) - Historical Archaeology / ดุษฎีนิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   ดวงกมล อัศวมาศ; Duangkamol Aussavamas (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผารูปแบบหม้อมีสันแบบต่าง ๆ ในสมัยทวารวดีด้วยวิธีศิลาวรรณนา จำนวนทั้งสิ้น 175 ตัวอย่าง จาก 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ...
  • Thumbnail

   เครื่องถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฏฐภัทร นาวิกชีวิน; Natthapatra Navigachevin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1981)


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV