Now showing items 1-20 of 86

  • Thumbnail

   การดัดแปลงนิยายแนวสืบสวนสอบสวนชุดเสี่ยวนักสืบ พุ่มรัก พานสิงห์ สู่บทละครโทรทัศน์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   มณีรัตน์ ไชยทัพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการดัดแปลงบทประพันธ์มาสู่บทละครโทรทัศน์ และการผลิตละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ละครโทรทัศน์แนวสืบสวนสอบสวนและศึกษาการปรับเปลี่ยนบทประพ ...
  • Thumbnail

   การดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเรื่อง คลื่นเหนือน้ำ สู่บทละครโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปิยดา ภูไทย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเรื่องคลื่นเหนือน้ำ สู่บทละครโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้แก่ผู้หญิง” โดยมุ่งเน้นศึกษาวิธีการ และขั้นตอนการดัดแปลงบทประพันธ์นวนิยายเป็นบทละครโทรทัศน์ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการท่องเที่ยวที่ใช้เวลา 1 วันเพื่อการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   วรรณฑิกา ชูศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนในการผลิตรายการท่องเที่ยวแบบ one day trip เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ซึ่งเป็นช่วงปลายของการศึกษาและช่วงเริ่มต้นทำงาน โดยมีการสัมภาษณ์เช ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการนิตยสารแฟชั่นการ mix & match สำหรับวัยรุ่นผู้หญิง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   สริยา ทองวิลาศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มี เป็นการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการผลิตรายการนิตยสารแฟชั่นการ Mix&Match สำหรับวัยรุ่นหญิง โดยศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบสำรวจ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อนำมาผลิตรายการใ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะท้อนชีวิตวัยทำงาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฏฐา ทศพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งนําไปสู่การผลิตรายการละครวิทยุเพื่อสะท้อนชีวิตวัยทํางาน รายการ Working Diary ในรูปแบบของรายการละครวิทยุ ความยาว 30 นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการละครวิทยุในท ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอประเพณีไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ธนวัฒน์ แสงสุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตรายการวาไรตี้ท่องเที่ยวเพื่อนําเสนอ ประเพณีไทย” โดยมีการแจกแบบสอบถามออนไลน์กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18-25 ปี จํานวน 150 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์จํานวน 2 ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการวาไรตี้แฟชั่นสำหรับผู้หญิง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ภานุพงศ์ ศุขแพทย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การผลิตรายการวาไรตี้แฟชั่นสำหรับผู้หญิง รายการ She’s All That ในรูปแบบของรายการความยาว 20 นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์ทุกขั้นตอนการผลิตเริ่มจากการศึกษาวิเค ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะนำอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อภิสรา สุภาวงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยวแนะนำอาหารของฝากเจ้าแรกของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย โดยมีการสนทนากลุ่มกับผู้ชมเป้าหมาย อายุ 20-35 ปี จำนวน 10 คน การสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ผลิตและผู้ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสารคดีนำเสนอชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   มุกฐิตา ฐานธรรมกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี ของกลุ่มชาติพันธุต่างๆ ในประเทศไทย โดยมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่มีความเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งทําการสํารวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างทั้งเพศหญิงและชาย ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อภิสิทธิ์ แผ่เกียรติวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตรายการสารคดีพนักงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชน” โดยนักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากรายการสารคดีที่ออกอากาศในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลด้านการผลิตรายการสารคดี ภาพยนตร์สารคดี ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์มวยไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จุมพล อดุลกิตติพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งนําไปสู่การผลิตสารคดีโทรทัศน์มวยไทย รายการ จาวสังเวียน ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 15 นาที โดยการศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกขั้นตอนการผลิต ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จิดาภา ประสานวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสินค้าโอทอปในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ การสัมภาษณ์ ทั้งผู้ที่มีประสบการณ์ในการผลิตสารคดี และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้าโอทอป ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจงานประดิษฐ์ทำด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ชนิตา หลิวประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ “การผลิตรายการสาระบันเทิงกึ่งเรียลลิตี้ธุรกิจ งานประดิษฐ์ทำด้วยมือจากความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอนและกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทสาระบันเทิงกึ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการอาหารพื้นบ้านประจำภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติทางสื่อออนไลน์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ปรัตธนันท์ รัชตธิรโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปสู่การผลิตรายการอาหารพื้นบ้านประจำภาคเพื่อโน้มน้าวใจชาวต่างชาติ ทางสื่อออนไลน์ ในรูปแบบของรายการอาหารทางสื่อออนไลน์ ความยาว 5 นาที จำนวน 2 ตอน โดยการศึกษาได้มุ่งเ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสำหรับกลุ่มนักศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ธันยพร บำรุง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเก่ี่ยวกับ “การผลิตรายการเพ่ื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสําหรับกลุ่มนักศึกษาผ่านส่ื่อออนไลน์” ท่ี่มีการนําเสนอเนื้อหาอาชีพท่ี่นักศึกษาสามารถทําได้ และประสบความสําเร็จ โดยมีการสํารวจความคิดเห ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์ที่นำเสนออาชีพเสริมประเภทสิ่งของทำมือสำหรับวันรุ่นไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พัชรีภรณ์ ชาญชัชวาลย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การรายการโทรทัศน์ที่นำเสนออาชีพเสริม ประเภทสิ่งของทำมือสำหรับวัยรุ่นไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาการผลิตรายการโทรทัศน์ที่นำเสนออาชีพและการสร้างสรรค์รายการให้มีความน่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจได้ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบสาระบันเทิงเกี่ยวกับแฟชั่นวินเทจสำหรับวัยรุ่น 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   สุภาวดี ฉิมไทย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตรายการโทรทัศน์รูปแบบสาระบันเทิง เกี่ยวกับแฟชั่นวินเทจสําหรับวัยรุ่น โดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งแบบสํารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตสื่อรายการแฟชั่นทางโทรทัศน์ ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับนักแต่งรถมือใหม่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ธนเศรษฐ์ สุมาลย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพื่อนำไปสู่การผลิตรายการโทรทัศน์ สำหรับนักแต่งรถมือใหม่ รายการ คลับโร้ด (Club Road) ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 15 นาที โดยผู้ศึกษาได้มุ่งเน้นการผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกขั้นตอน ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พัลลีพร จันทร์สนิท (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับ การสร้างสรรค์รายการการผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของคนในครอบครัว โดยมุ่งเน้นศึกษากระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ...
  • Thumbnail

   การผลิตรายการโทรทัศน์ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   บุษกร จินดาโลด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย ซึ่งนำไปสู่การผลิตรายการโทรทัศน์ ส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงเจ้าเนื้อ รายการ แฟทชั่นนิสต้า (Fatshionista) ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ ความยาว 15 นาที โดยการศึกษ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV