Now showing items 1-20 of 76

  • Thumbnail

   การรณรงค์ให้แพร่ภาพเด็กหายโดยใช้โซเชียลมีเดีย เพื่อเด็กหายได้กลับบ้าน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   พัชรดนัย ทองนำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์โครงการรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือกันติดตามเด็กหายใน ประเทศไทย เนื่องจากในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลเรื่อง "ติดตามคนหาย" โดยเฉพาะ อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ตํารวจและเจ้าหน้าที ...
  • Thumbnail

   การรีแบรนด์ร้านข้าวหลามแม่นิยม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ชนัญชิดา มากทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ การรีแบรนด์ร้านข้าวหลามแม่นิยม ซึ่งเป็นร้านข้าวหลามเก่าแก่ ของจังหวัดชลบุรี อันเนื่องมาจาก ผู้จัดทำได้เห็นถึงปัญหาของกิจการข้าวหลามหนองมน ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อ ประจำตลาดหนองมน ...
  • Thumbnail

   การรีแบรนด์และการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับไข่ไก่แบรนด์เคซีเอฟ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จุฑากานต์ อาภรณ์พราว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับแบรนด์ ตลอดจนแนวคิดการวางแผนการสื่อสารการ ตลาดแบบบูรณาการ เพื่อการวางแผนการสื่อสารการตลาดที่เหมาะสมกับพฤติกรรม ผู้บริโภค ทัศนคติ และ ความสนใจชองผู้บริโภคที่มีต่อการบริโ ...
  • Thumbnail

   การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ "ธูปออร์แกนิก กีรตา" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   สุภัสสรา บุปผาดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการสื่อสารการตลาดแบรนด์ “กีรตา” ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผลิตและ จำหน่ายสินค้าธูปออร์แกนิก โดยใช้การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ ให้เกิดการรับรู้และจดจำตราสินค้า, สร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นแบรนด ...
  • Thumbnail

   การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิตเติลโฮมเบเกอรี่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ณัฏธิดา เสาวนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารลิต เติลโฮมเบเกอรี่ โดยเป็นการศึกษามุมมอง ทัศนคติ และพฤติกรรมในการใช้บริการร้านอาหารภายในกรุงเทพ มหานคร สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการทำก ...
  • Thumbnail

   การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผลิตภัณฑ์ "ครีมเทียมดีไลท์" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   วรรณวมล จันทร์สุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ในจุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเพื่อวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับผลิตภัณฑ์ครีมเทียมดีไลท์ เก็บการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative Research)และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจาก ...
  • Thumbnail

   การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม "ข้าวหอมคุณยาย" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ทัศนัญธร จักราบาตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเพื่อสังคม “ข้าวหอมคุณยาย” โดยบริษัทมีฟาร์ม(สุข) ไม่จำกัด ที่เล็งเห็นถึงปัญหาการผลิตข้าวที่ไม่ได้คุณภาพ อันเนื่องมาจากการใช้วิธีปลูกบนพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อให้ได้ผล ผลิตจำนวนมาก ...
  • Thumbnail

   การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   นลินี บุญสนาน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความคิดเห็น ทัศนคติหรือมุมมองเกี่ยวกับการเดินทางไปพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ภายในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่าง และ นำข้อมูลที่ได้มาสรุปผล ...
  • Thumbnail

   การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการสำหรับไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสังคม "ฟาร์มสุข" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ตีรณา กังวานเกียรติชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับผลิตภัณฑ์ ไอศกรีมโฮมเมดเพื่อสังคมแบรนด์ฟาร์มสุข เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับยอดจําหน่ายของธุรกิจที่ไม่แน่นอนนํามาซึ่งผลิตภัณฑ์เกิดการตกค้าง ...
  • Thumbnail

   การวางแผนการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการให้กับสถาบันสอนดนตรี "เล่นเป็น มิวสิค อะคาเดมี่" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จารุวรรณ ตั้งคำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดแบบบูรณาการให้กับสถาบันสอนดนตรีเล่น เป็น มิวสิค อะคาเดมี่ โดยศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ ทัศนคติ และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค นำผลจากการศึกษามาคิด ...
  • Thumbnail

   การสร้างคาแร็คเตอร์เพื่อใช้ในการสื่อสารการตลาด กรณีศึกษา กูลิโกะ ป๊อกกี้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อติกานต์ กิติธีระกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างคาแร็คเตอร์เพื่อการสื่อสารการตลาด กรณีศึกษากูลิโกะ ป๊อกกี้ เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการ์ตูน และกระตุ้นให้เกิดการซื้อมากขึ้น การวิจัยในครั้งนี้เ ...
  • Thumbnail

   การสร้างตราสินค้าร้านกระเป๋าหนัง "the NEEDle leather handcraft" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   กมลชนก มณฑามณี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อสร้างตราสินค้าให้กับร้านกระเป๋าหนัง “the NEEDle leather handcraft” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังกลับคุณภาพดีทําด้วยมือทุกขั้นตอนและเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้จัดทํา และเป็นแบรนด์ใหม่ในตลาดยังไม่มี ...
  • Thumbnail

   การสร้างตราสินค้าร้านค้าวัสดุก่อสร้าง "แสงเจริญโลหะกิจ" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   นัทธพงศ์ สุรภาคย์พงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างในอำเภอหัวหินนั้น เป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน โดยเป็นธุรกิจ ขนาดเล็กที่บริหารด้วยคนภายในครอบครัว ซึ่งผ่านการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น แต่ด้วยการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของอำเภอ ...
  • Thumbnail

   การสร้างตราสินค้าร้านเจี๊ยะนม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จิรทีปต์ อภิสัมภินวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างตราสินค้าให้ “ร้านไอศกรีมปั่นนมสดเจี๊ยะนม” เพื่อให้ เป็นที่รู้จัก ชื่นชอบ และยอมรับของผู้บริโภคทั้งในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ทุกเพศ ทุกวัย ร้านไอศกรีมปั่น นมสดเจี๊ยะนมคือ ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์ สยามคอร์นเนอร์ แทรเวล ในสังคมมุสลิม 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   อวัสดา เฉลียวค้า (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อในการบริการ ของบริษัทท่องเที่ยวในกลุ่มชาวมุสลิมในประเทศไทย เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างตราสินค้าให้กับ ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์กล่องยาสามัญสำหรับสุนัข "บ๊อก บ๊อกซ์" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   จุฑามาศ ตันเสียงสมเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการสร้างแบรนด์กล่องยาสามัญสําหรับสุนัข “บ๊อก บ็อกซ์” เนื่องจากเห็นปัญหาด้านการรักษาสุนัขอยู่สองประการ ประการแรกคือการที่เจ้าของสุนัขส่วนใหญ่เพิกเฉยต่อ อาการเจ็บป่วยเบื้องต้นของสุน ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์กล้วยไม้ "จอมทองแคทลียา" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ศุทธานันท์ สุดชื่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสร้างแบรนด์จอมทองแคทลียาเพื่อการสร้างตราสินค้า และภาพลักษณ์ตราสินค้า รวมถึงการวางแผนงานการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้า หมายด้วยการออกแบบสื่อโฆษณาเชิง ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์ของบริการรับส่งสัตว์เลี้ยง "เอส แอนด์ เอ" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   วัจนีย์ สุคนธ์นรรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ของบริการรับส่งสัตว์เลี้ยง “เอส แอนด์ เอ” (S&A) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างแบรนด์ของบริการรับส่งสัตว์เลี้ยงให้เป็นที่รับรู้หรือรู้จักแก่กลุ่มเป้า หมายที่อาศัยอยู่บ ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์ธุรกิจทัวร์ตามรอยศิลปินเกาหลี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   รัตภิอรอ์ รุ่งเลิศแสงอรุณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบรนด์ธุรกิจทัวร์ตามรอยศิลปินเกาหลี โดยรูปแบบของทัวร์ตามรอยคือ การพาแฟนคลับไปตามสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปิน หรือสถานที่ที่ศิลปินเคยไปในประเทศ เกาหลี เพื่อตอบสนองความต้องการ ...
  • Thumbnail

   การสร้างแบรนด์น้ำมันมะพร้าว ตราไทยเพียว 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Communication Arts / จุลนิพนธ์ - นิเทศศาสตร์
   Type: Thesis
   ดลยวรรณ คงชาตรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการสร้างแบรนด์ให้กับนํ้ามันมะพร้าวตราไทยเพียวให้เป็นท่ี่รู้จักในกลุ่มเป้าหมาย และ เพื่อเป็นการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการให้กับน้ำมันมะพร้าวตราไทยเพียว อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ มันมะพร้าว ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV