Now showing items 1-2 of 2

  • Thumbnail

   ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   Unknown author (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-26)
   การศึกษาและการออกแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การรักษาในทางพุทธศาสนา รวมทั้ง ภูมิปัญญา วิธีคิด พัฒนาการการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในภูมิประเทศ เพื่อพัฒนา ...
  • Thumbnail

   อดีต ปัจจุบันและอนาคตของยาลูกกลอนอายุวัฒนะ ชุมชนเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Anthropology / สารนิพนธ์ - มานุษยวิทยา
   Type: Thesis
   พาณิภัค ศิริฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การศึกษานี้มุ่งศึกษา 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการของยาสมุนไพรลูกกลอนอายุวัฒนะและกระบวนการจัดการปัญหาของกลุ่มสตรีสมุนไพรไทยอายุวัฒนะ ที่ทำให้การผลิตยาลูกกลอนอายุวัฒนะยังคงดำรงอยู่มาถึงปัจจุบัน, 2) เพื่อศึกษามุมมองของผู้บริโภคยาล ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV