Now showing items 1-15 of 15

  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาจากรูปทรงเครื่องจักสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ชาติชาย ดวงสุภา; Chatchai Duangsupa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาจากรูปทรงเครื่องจักสาน เป็นการนำเอาลักษณะภาวะเฉพาะของรูปทรงเครื่องจักสานในภาคอีสานประเภทของใช้ในครัวเรือน ได้แก่ กะพาหรือกะหยัง กระบุง และเครื่องใช้ในการดักปลาประเภทตุ้ม เป็นแนวความคิดในการส ...
  • Thumbnail

   การออกแบบชุดอาหารเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับอาหารไทยภาคกลางโดยมีความคิดมาจากน้ำ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; Kriangsak Khiaomang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การออกแบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและทดลองผลิตชุดอาหารเครื่องเคลือบดินเผา สำหรับ อาหารไทย ภาคกลาง โดยมีแนวความคิดมาจากน้ำ เพื่อนำเสนอแนวทางการออกแบบชุดอาหารเครื่องเคลือบดิน เผา ที่สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและใช้งานได้จริง ...
  • Thumbnail

   การใช้เครื่องถ้วยจีนและเครื่องถ้วยเวียดนามในการกำหนดอายุหลักฐานทางโบราณคดีและรูปแบบศิลปะ : กรณีศึกษาลวดลายปูนปั้นประดับบนโบราณสถานในประเทศไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-24 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   ปริวรรต ธรรมาปรีชากร; Pariwat Thammapreechakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   This study examines the possibility that designs on Chinese and Vietnamese ceramics from the 14th-16th centuries might have influenced decoration of ancient monuments in Thailand. Decorative designs could help determine ...
  • Thumbnail

   ขลุ่ยที่ระลึกจากประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ธีรพล อิ่มใจ; Teerapoln Imjai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   โครงการออกแบบขลุ่ยที่ระลึกเป็นการนำเสนอสมมติฐานในการทดลองประยุกต์เอาวัสดุทางเครื่องเคลือบดินเผามาใช้ในการสร้างเครื่องดนตรีประเภทขลุ่ย รวมทั้งการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบที่เน้นความอิสระทั้งทางด้านรูปทรงและความงามท ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรงและพื้นที่ว่างในความรู้สึก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   พงศ์ภวัน อะสีติรัตน์.; Pongphawan Asitirat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์นี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาแสดงเนื้อหา สาระของรูปทรงและที่ว่างที่กระทำต่อกัน จากการสร้างรูปทรง พื้นผิว ตำแหน่งการวางชิ้นงานชุด เพื่อให้ผลงานแสดงผลตามความรู้สึกของผู้ศึกษาที่ว่า ...
  • Thumbnail

   จินตภาพจากความรื่นรมย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สุภาพร อรรถโกมล; Supaporn Attakomonl (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์นี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา ในรูปแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพชีวิตในธรรมชาติคือ พืชต่าง ๆ ที่ให้ความรู้สึกถึง ความมีชีวิตชีวา ความรื่นรมย์ และความเบิกบาน ...
  • Thumbnail

   ตุ๊กตาดินเผาทวารวดี ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากอดีต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   อรัญญา สินบัวทอง; Arunya Sinbourthong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   โครงการออกแบบ “ตุ๊กตาดินเผาทวารวดี” ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากอดีด เป็นโครงการที่ศึกษาและออกแบบเกี่ยวกับ รูปร่างหน้าตา เครื่องประดับ และการแต่งกายของสตรีชาวทวารวดี โดยที่มาของแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากภาพประติมากรรมปูนปั้นรูป ...
  • Thumbnail

   พลัง อารมณ์ แห่งเปลวฟืน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ลัคนา วงศ์สวัสดิ์; Lukkana Wongsawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อทำการศึกษาเนื้อดินและน้ำเคลือบสำหรับพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผา เผาด้วยเตาฟืน อุณหภูมมิ 1,306 องศาเซลเซียส ทำการสุ่มเจาะจงบนตารางสามเหลี่ยมด้านเท่า จำนวน 21 จุด ทั้งเนื้อดินปั้นและเคลือบ โดยกำหนดวัตถุ ...
  • Thumbnail

   ภาชนะใส่อาหารประเภท "เมี่ยง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ปวีณา ป้อมสุข; Paveena Pomsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์นี้เป็นการออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภท “เมี่ยง” มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบเพื่อนำเสนอภาชนะรูปแบบใหม่ โดยมีแนวความคิดจากการนำเอารูปทรงของเชี่ยนหมากอีสาน ซึ่งมีลักษณะเป็นภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมไว้ใช้สำหรับใส่หมากพลูในอดีต ...
  • Thumbnail

   ภาพสะท้อนจากประเพณีผีตาโขน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สยุมพร กาษรสุวรรณ; Sayumporn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา ที่แสดงเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับภาพสะท้อนจากประเพณีผีตาโขน โดยแสดงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม ที่เน้นการทำนาดำ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุ ...
  • Thumbnail

   มิติช้างในจินตนาการ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ศรัทธา สินสาธิตสุกุล; Sattha Sinsathitsukul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์ เรื่อง มิติช้างในจินตนาการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา ที่ดัดแปลงจากสัดส่วนของช้างในอิริยาบถต่าง ๆ ทางด้านรูปทรง ท่าทาง การเคลื่อนไหว ที่เกิดจากความประทับใจ ในความสนุกสนานร่าเริงของช้าง ...
  • Thumbnail

   รูปทรงและวิถีแห่งความสัมพันธ์ในชนบท 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ชานนท์ ตันประวัติ; Chanon Tunprawat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาเทคนิคผสม โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมชนบท ซึ่งข้าพเจ้ามีความประทับใจ เป็นวิถีแห่งความสัมพันธ์ใน 2 ลักษณะ ประการที่หนึ่ง คือ ความสัมพันธ์ข ...
  • Thumbnail

   อดีตอีสาน : การสร้างสรรค์ภาชนะดินเผาสำหรับประดับอาคาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ธนสิทธิ์ จันทะรี; Thanasit Chantaree (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาในโครงการวิทยานิพนธ์นี้คือเครื่องปั้นดินเผาโนนนกทา อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างสรรค์ภาชนะดินเผาสำหรับประดับอาคารที่มีแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงแ ...
  • Thumbnail

   เมล็ด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   รัตติกาล ต้นเทียน; Rattikan Tontien (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) ที่มีพื้นฐานรูปทรงมาจากภาชนะ (Pottery Art) มาผสมผสานกับเนื้อหาสาระของรูปทรงที่มีเรื่องราวการเกิดชีวิต ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบแจกันเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับประดับตกแต่งบ้านเพื่อส่งออกตลาดยุโรป 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   จตุรพร เทวกุล; Chaturaporn Devakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2001)
   การออกแบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและผลิตแจกันเครื่องเคลือบดินเผา สําหรับประดับตกแต่งบ้าน ให้สอดคล้องกับการตกแต่งบ้านในปัจจุบัน โดยใช้รูปทรงของผลสะแกนา สะบ้า และสําโรง เป็นแนวความคิดในการออกแบบ และนําเสนอแนวทางกา ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV