Now showing items 1-16 of 16

  • Thumbnail

   กับดักมนุษย์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ชูสังข์ สังขศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาชุดของตกแต่งสวนสำหรับพื้นที่ขนาดเล็กโดยมีแรงบันดาลใจจากต้นกระบองเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สุธิดา ดงแสนสุข; Sutida Dongsansuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
  • Thumbnail

   การออกแบบโคมไฟ : ความบันดาลใจจากรังผึ้ง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   นรพล รามฤทธิ์; Norapol Ramrit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   พื้นที่ในจินตนาภาพ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ณัฐพงศ์ ศรีสันทัด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์เรื่อง "พื้นที่ในจินตนาภาพ" เป็นประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการย้ายถิ่นฐานหรือความแปรผันของพื้นที่ ที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงต้องการสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของบ้านเกิดที่ข้าพเ ...
  • Thumbnail

   ภาชนะจากบรรยากาศบนท้องฟ้า 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ปพิชชา ธนสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบภาชนะสำหรับตกแต่งภายในอาคาร ที่ได้รับความประทับใจจากบรรยากาศบนท้องฟ้าในยามต่างๆ โดยนำสีสัน ลักษณะของท้องฟ้า มาจัดองค์ประกอบเป็นลวดลายจากการตัดต่อดินสี ผลการออกแบบภาชนะได้รับความป ...
  • Thumbnail

   มนุษย์ดนตรี 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   จิรภัทร กลิ่นอุทัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความผูกพัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   จตุพร วงษ์ทอง; Jatuporn Wongtomg (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี้ เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา โดยมีการแสดงเนื้อหาสาระและสะท้อนถึงความรักความผูกพันที่มีแก่คนในครอบครัวผ่านมุมมองส่วนตัว เป็นผลงานชิ้นงานประติมากรรม เครื่องเคลือบดินเผา ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์แห่งความผูกพัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   จตุพร วงษ์ทอง; Jatuporn Wongtong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   แจกันฉลุ : แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   วชิราภรณ์ เงินเมือง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   โครงการศิลปะนิพนธ์เรื่อง “แจกันฉลุ แรงบันดาลใจจากเครื่องแขวนไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแจกันที่ใช้ประดับตกแต่งภายในบ้าน โดยนำเสนอลักษณะเด่นของการเรียงร้อยของเครื่องแขวนไทย การเรียงตัวกันและสีสันของกล ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบกระถางต้นไม้ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   รานี เสงี่ยม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งที่พักอาศัย : ความบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   เพ็ญสินี ผิวเกลี้ยง; Pensinee Piewklieng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิคอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงาน 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   อัญชุลี เอี๋ยวศิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบแจกันสำหรับประดับตกแต่งความบันดาลใจจากผีเสื้อ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   กนกกัญญา รวมไมตรี; Kanokkanya Ruammaitree (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบโคมไฟ : แรงบันดาลใจจากผีเสื้อ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   อานนท์ นิลอินจันทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบโคมไฟสำหรับประดับตกแต่งภายในอาคาร : ความบันดาลใจจากกระบองเพชร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ปัทมาวดี จุลภักดิ์; Pattamavadee Jullapuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   ใบไม้และชีวิต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   กิตติพศ ประโยชน์มี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปะนิพนธ์เรื่อง “ใบไม้และชีวิต” นี้ ผู้ศึกษามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะประเภทประติมากรรม โดยใช้กระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผาเป็นสื่อ เพื่อนำเสนอแนวคิดและมุมมองของผู้ศึกษา ซึ่งมีที่มาจากความเพียรพยายามของมดแดง ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV