Now showing items 1-12 of 12

  • Thumbnail

   การศึกษาภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 6-9 ปี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ลัดดาวรรณ์ ลัมภเวช; Laddawan Lampawed (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาหาแนวทางการออกแบบภาพสัญลักษณ์ที่เหมาะ สมสำหรับเด็กอายุ 6-9 ปี เพื่อแสดงข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ในกรณีแผ่นไหวที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเพื่อทำการ สื่อสารเพื่อให้ กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าใจได้ง่าย ...
  • Thumbnail

   การศึกษาแนวทางการออกแบบสัญลักษณ์ภายใต้เงื่อนไขของศาสตร์ฮวงจุ้ย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   จันทณา บานแย้ม; Janthana Banyam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยนี้มีววัตถุประสงค์เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลของศาสตร์ฮวงจุ้ยที่เกี่ยวข้องกับการ ออกแบบ ตราสัญลักษณ์และเพื่อศึกษารวบรวมการออกแบบตราสัญลักษณ์และวิเคราะห์การออกแบบตามหลักของ ศาสตร์ฮวงจุ้ย ดำเนินการวิจัยโดยการรวบรวมข ...
  • Thumbnail

   การศึกษาแนวทางในการออกแบบเครื่องหมายการค้าของสินค้าประเภทเครื่องประดับอัญมณีเพื่อการส่งออก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   รัชนีกร วงษ์สุวรรณ์; Ruchaneekorn Vongsuwana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบเครื่องหมายการค้าของสินค้าประเภท เครื่องประดับอัญมณี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้คือ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์และเฟอร์นิเจอร์ถนนที่แสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   รัฐธนินท์ พราหมณีนิล; Rattanin Pramaneenil (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบุคลิกภาพ และเอกลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ศึกษาการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์และเฟอร์นิเจอร์ถนนที่แสดงออกเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี และประเมินผลการออกแบบกบประชากรศึกษา ...
  • Thumbnail

   การออกแบบสัญลักษณ์การใช้ยาเพื่อมวลขน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ลักษมี แสนเลิศ; Luxsamee Saenlert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การวิจัยเรื่อง” การออกแบบสัญลักษณ์การใช้ยาเพื่อมวลชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา ที่ส่งผลทำให้การใช้ยานั้นๆ ผิดวัตถุประสงค์ ไม่ได้ประสิทธิภาพ โดยการออกแบบจะครอบคลุมการแสดงวิธีการ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจราจรในพื้นที่ศูนย์แสดงงาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   พุทธิ เทพประทุม; Puddhi Dheppratum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยครั้งนี้มุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง กับจราจรในพื้นที่ศูนย์แสดงงาน โดยทำการรวบรวมกับข้อมูลเกี่ยวกับเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจราจรในด้านต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมสำหรับจังหวัดปราจีนบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ฐาปกรณ์ สีทอง; Thapakorn Seethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อต้องการหาอัตลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี โดยผู้วิจัยได้ ค้นคว้ารวบรวมข้อมูล เพื่อหาสิ่งที่สามารถแสดงจุดเด่นของปราจีนบุรี จากหนังสือเอกสารสำคัญ และการลงพื้นที่ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมสำหรับจังหวัดมหาสารคาม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   องอาจ นุสีวอ; Ong-ad Nuseewor (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาเพื่อออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมสำหรับจังหวัดมหาสารคามโดยการวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ของจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินงานเริ่มต้นจากการรวบรวมข้อ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ศฤงคาร กิติวินิต; Sringkharn Kitiwinit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและออกแบบเลขนศิลป์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ให้สามารถสื่อถึง เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเอกลักษณ์องค์กรสำหรับโครงการโฮมสเตย์มาตรฐานไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ชลธิศา เที่ยวประดิษฐ์; Chonthisa Thiewpradith (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเอกลักษณ์องค์กรสำหรับโครงการโฮมสเตย์มาตรฐานไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ทำหน้าที่ดูแล คัดสรร และสอบประเมินมาตรฐานของโฮมสเตย์ในท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ในประเทศไทยให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ...
  • Thumbnail

   ศึกษาแนวทางของการออกแบบสัญลักษณ์เพื่อการปรับภาพลักษณ์องค์กร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ณัฏฐกา เมณฑกา; Nadhika Mendhaka (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   สัญศาสตร์เพื่อการออกแบบฉลากยาสำหรับผู้มีปัญหาสายตาเลือนราง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
   Type: Thesis
   ณมณ โชตอนันต์กูล; Na-mon Choteanankul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   ผลการวิจัยพบว่า 1. การนำทฤษฏีสัญศาสตร์มาใช้ในงานออกแบบสามารถเพิ่มการรับรู้สารให้กับผู้มีปัญหาสายตาเลือนรางได้มากขึ้น แต่เนื่องจากผู้มีปัญหาสายตาเลือนรางส่วนใหญ่มักไม่เข้าใจสัญลักษณ์ใหม่ๆ ที่ต้องตีความ ผู้วิจัยจึงได้เพิ่ม ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV