Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   การพัฒนาเครื่องเรือนจากแนวความคิดปลาตะเพียนใบลาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   นิติรัฐ เอี่ยมสำอางค์; Nitirat Aimsamang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   เรื่องจักรสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์คิดค้นวิธีต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้สร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิต ประจำวัน ด้วยวิธีสอดขัดและสานกันด้วยวัสดุที่เป็นเส้น เป็นริ้ว โดยการสร้างรูปทรง ของสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นต ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเครื่องจักสานงานกสิกรรมไทยเพื่อการออกแบบศูนย์นันทนาการบ้านสานสุข 

   Collection: Theses (Master's degree) - Interior Design / วิทยานิพนธ์ - การออกแบบภายใน
   Type: Thesis
   สุทธิชัย บุญช่วย; Suthichai Boonchuay (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   งานจักสานงานกสิกรรมไทยและงานศิลปะจากเครื่องจักสานนับวันจะลดน้อยลง ซึ่งแต่เดิมงานจักสานของคนไทยถือว่าเป็นความรู้พื้นเมืองโดยวิธีการถ่ายทอดให้แก่กันในครอบครัว ปัจจุบัน เครื่องจักสานรุ่นใหม่ที่มีความสำคัญเพียงของชำร่วย การศึกษา ...
  • Thumbnail

   การออกแบบผลิตภัณฑ์อ่างอาบน้ำเคลื่อนที่เพื่อความผ่อนคลายโดยมีภาพลักษณ์งานจักสานไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   ธนัท ศรีเพ็ชร์พันธุ์; Tanut Sripechphun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้ต้องการสร้างอ่างอาบน้ำเคลื่อนที่เพื่อความผ่อนคลายโดยมีภาพลักษณ์งานจักสานไทย โดยวัตถุประสงค์การทำวิจัยมีดังนี้ 1 เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของอ่างอาบน้ำและรูปแบบในงานจักสานไทย รวม ทั้งบริบทของ การ ผ่อนคลายร่างกาย ...
  • Thumbnail

   โคมไฟตั้งโต๊ะ "เครื่องจักสาน" 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ปิยะฉัตร พรหมบุรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1994)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV