Now showing items 1-20 of 24

  • Thumbnail

   การพัฒนาเครื่องเรือนจากแนวความคิดปลาตะเพียนใบลาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   นิติรัฐ เอี่ยมสำอางค์; Nitirat Aimsamang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   เรื่องจักรสานเป็นงานศิลปหัตถกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์คิดค้นวิธีต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้สร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ในชีวิต ประจำวัน ด้วยวิธีสอดขัดและสานกันด้วยวัสดุที่เป็นเส้น เป็นริ้ว โดยการสร้างรูปทรง ของสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นนั้นต ...
  • Thumbnail

   การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับพักผ่อนกลางแจ้งจากผ้าย้อมคราม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   ทีราทรน์ ธีรกุลชัยกิจ; Teeratorn Teerakulchaikit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   งานวิจัยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการทำผ้าฝ้ายย้อมครามและคุณสมบัติการป้องกันรังสียูวีเพื่อ ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์พักผ่อนกลางแจ้ง 2) พัฒนาผ้าฝ้ายย้อมครามให้เข้ายุคสมัยและทำการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์พักผ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาและพัฒนาเก้าอี้โยกเพื่อการพักผ่อนในบ้านพักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   ศรีธนากร อินทะศรี; Sritanagorn Intasri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   จากการที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง มีจำนวนผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น ผู้สูงวัยส่วนมากประสบปัญหาจากร่างกายที่เสื่อมลง ทำให้เป็นอุปสรรคในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการผลิตจากต้นธูปฤาษี เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในที่พักอาศัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   มิ่งขวัญ วงษ์ชาญศรี; Mingkwan Wongchansri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวัสดุต้นธูปฤาษีและทำการทดลองคุณสมบัติกรรมวิธีในการขึ้นรูป เพื่อให้ได้แนวทางที่นำไปใช้เป็นข้อกำหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2) เพื่อนำข้อกำหนดจากวัสดุต้นธูปฤาษีที่ได้ มาพัฒนาและออกแบบผลิ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเก้าอี้นั่งเล่นจากใยปาล์มทอแผ่นและยางพารา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   วรวิทย์ จงจิตต์; Voravit Jongjit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การออกแบเก้าอี่นั่งเล่นจากใยปาล์มทอแผ่นและยางพารา ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของใยปาล์มทอแผ่นและยางพารา กับความเป็นไปได้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นการนำเศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่งพบมากในอุตสาหกรรมการเกษตร คือการนำเอ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเทคนิคการสร้างภาพลวงตา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   จารุรัตน์ พวงสุวรรณ; Jarurath Phaungsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การวิจัยเรื่อง การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเทคนิคการสร้างภาพลวงตา ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากเทคนิคการสร้างภาพลวงตาและศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในการออกแบบ ...
  • Thumbnail

   การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมว 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   ขนิษฐา รุ่งฟ้า; Khaniitha Rungfa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยเรื่อง “การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับแมว” ครั้งนี้มีจุดประสงค์การศึกษาพฤติกรรมและลักษณะการใช้งานเฟอร์นิเจอร์ร่วมกันระหว่างคนกับแมว จัดทำขึ้นเพื่อกลุ่มคนที่เลี้ยงแมว เพื่อผู้เลี้ยงแมวและแ ...
  • Thumbnail

   เก้าอี้การก่อรูปทางสถาปัตยกรรมผ่านพฤติกรรมการใช้งาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   เรวัฒน์ อามิน; Rewat Amin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเก้าอี้กับพฤติกรรมการใช้งานของมนุษย์ ที่ส่งผลถึง รูปทรง และความสัมพันธ์ในระบบกลุ่มต่างๆ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดมิติการใช้งานทางสถาปัตยกรรมในรูปแบบใหม่ ...
  • Thumbnail

   เก้าอี้ผู้สูงอายุ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   วรวัฒน์ ชัยประกอบ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   เก้าอี้ผู้สูงอายุ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนั่งพักผ่อนภายในบ้าน ซึ่งสามารถปรับเอนนอนได้และเพิ่มความสะดวกสบายโดยมีที่วางสิ่งของที่จำเป็นและใช้อยู่เสมอ ๆ อยู่กับเก้าอี้ทำให้ผู้สูงอายุไม่ต้องลำบากในการหยิบใช้สอย ...
  • Thumbnail

   เก้าอี้สนามแรงบันดาลใจจากช้างสำหรับอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สุปราณี แดงโชติ; Suprani Dangchoat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   โครงการปรับปรุงและพัฒนาเก้าอี้โดยสารในเรือด่วนเจ้าพระยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ทัศนีย์ สมญารักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   จุดประสงค์ในการออกแบบ เพื่อออกแบบเก้าอี้นั่งในเรือใหม่ซึ่งจะอำนวยความสะดวกสบายในการใช้งานมากกว่าเดิมเพราะมีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้โดยสาร และแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้หมดไป อีกทั้งเพิ่มประโย ...
  • Thumbnail

   โครงการศึกษาและออกแบบชุดเก้าอี้ สไตล์ร่วมสมัย (Contemporary style) ภายใต้แนวคิดเครื่องเขิน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   กมลพรรณ นุ่มพยา; Kamonphan Noompaya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   เครื่องเขินเป็นเครื่องใช้สอยชนิดหนึ่งจัดเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้น โดยไม้หรือไม้ไผ่ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการแกะสลัก การสาน และการขด เพื่อ ให้เกิดรูปทรงตามการใช้งานที่ต้องการและผ่านกระบวนการต่างๆจนเกิดความแข็งแรงแล้วจึงนำไปต ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากลวดลายและสีสันยุค 60's (ค.ศ.1960 - 1969) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   ชิดชนก สุวรรณหิรัญพร; Chitchanok Suwanhirunporn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสง๕เพื่อ 1. ศึกษาและวิเคราะห์ด้านลวดลายสีสันยุค 60’s จากเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของ ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบม้านั่งเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับพื้นที่สวนบริเวณที่พักอาศัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ชานนท์ ไกรรส; Chanon Krairose (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเก้าอี้ตกแต่งสวนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเล 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ภาณุพงค์ สิทธิพันธุ์; Parnupong Sittipun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การจัดสวนหย่อม หรือ Small garden เป็นการจัดสวนขนาดเล็กๆ ที่ใช้พื้นที่ในการจัด น้อยหรือการจัดสวนเป็นจุดๆ ในบริเวณต่างๆ ของบ้าน เพื่อเพิ่มความโดดเด่นสวยงาม และความร่ม รื่น น่าอยู่ให้กับบ้านยิ่งขึ้น เช่น จัดเป็นสวนหน้าบ้าน ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเก้าอี้ตกแต่งสวนโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเล 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ภาณุพงค์ สิทธิพันธุ์; Parnupong Sittipun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเก้าอี้สนามแรงบันดาลใจจากสัตว์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Ceramics / ศิลปนิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   ตุลา แจ่มใส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับการนั่งสมาธิของผู้สูงอายุภายในบ้าน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   อัจฉรา ทั่งบุญ; Atchara Thungboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนสำหรับการนั่งสมาธิของผู้สูงอายุในบ้าน สืบเนื่องจากปัญหาของสุขภาพที่เกิดจากปัจจัยของร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้สูงอายุ โรคเกี่ยว กับกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ และเอ็น เป็นโรคอันต้อที่พบ ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเครื่องเรือนเพื่อการชมภาพยนตร์ภายในที่พักอาศัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Ceramics / วิทยานิพนธ์ – เครื่องเคลือบดินเผา
   Type: Thesis
   สวพล ทุ่มชู (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันถูกออกแบบขึ้นมาให้สอดคล้องกับการใช้งานที่เปลี่ยนไป ซึ่งทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนโดยเฉพาะในสังคมเมืองใหญ่ ๆ มักต่างออกไปจากสังคมอื่น ๆ ความเร่งรีบและการทำงานแข่งขันกับเวลาทำให้เกิดอาก ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเครื่องเรือนในสวนเพื่อการพักผ่อนจากหัตถกรรมหินทราย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Product Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบผลิตภัณฑ์
   Type: Thesis
   เจษฎา ไชยเมือง; Jedsada Chaiyamuang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์นี้ เป็นโครงการออกแบบเครื่องเรือนในสวนจากหัตถกรรมหินทราย เป็นลักษณะเครื่องเรือนกบางแจ้งสำหรับที่พักอาศัย ซึ่งเน้นการตอบสนองกิจกรรมการใช้งานและเสริมบรรยากาศของการพักผ่อนในสวนให้ความสำคัญในเรื่องการผสมผสานวัสดุ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV