Now showing items 1-20 of 25

  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ชาร์ โค 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   วิริยา วโรภาษ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม ที่มีตัวเกมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางความคิด วิเคราะห์ ทักษะการสังเกต ทักษะการหลบหลีก ทักษะการจับจังหวะ และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ฟิชชิ่ง เวพ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ธนาคม บูรณะวนิชกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมและออกแบบเกมที่ความแปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม เนื่องจากเกมส่วนใหญ่นั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมในปัจจุบันส่วนใหญ่มีคว ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ฟิชชิ่ง เวฟ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   กฤติยา แจ่มเที่ยงตรง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมและออกแบบเกมที่ความแปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จัก มากขึ้นในสังคม เนื่องจากเกมส่วนใหญ่นั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และ เกมในปัจจุบันส่วนใหญ่มี ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง มาเฟียฮีโร่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ณัฏฐวี นามบุญเรือง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เล่น และนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความดีและความชั่วผ่านออกมาในรูปแบบของเกม ซึ่งในปัจจุบันเกมจัดเป็นสื่อให้ความบันเทิงที่นับว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้รับความนิยม ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง มาเฟียฮีโร่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   กิตติกุล ไชยชาญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เล่น และนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความดี และความชั่วผ่านออกมาในรูปแบบของเกม ซึ่งในปัจจุบันเกมจัดเป็นสื่อให้ความบันเทิง ที่นับว่าสามารถเข้าถึงได้ง่ายและได้รับควา ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง มิดการ์ดมาเกีย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   รังสิมา พวงเงิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   เกมได้เข้ามามีบทบาทต่อสังคมไทยและเยาวชนไทยมาขึ้น แต่เกมส่วนใหญ่ถูกสร้างและออกแบบมาในแนวทางของวัฒนธรรมต่างประเทศ อีกทั้งรูปแบบเกมที่ปรากฎให้เห็นจะเน้นเรื่องการ ฆ่าฟันและความรุนแรง ซึ่งอาจไม่เป็นผลดีต่อวัฒนธรรมและสังคมไทย ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง มิดการ์ดมาเกีย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ธนบดินทร์ โหสุวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเกมที่ดีขึ้นในสังคมและเกมที่พัฒนาทักษะด้าน การเรียนรู้ ในยุคปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมมีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนแทบทุกคนในสังคม และได้รับความสนใจในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง มิดการ์ดมาเกีย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   อังคณา พิชยปัญญา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้เกมในปัจจุบันไม่เป็นเพียงแค่เกมที่เล่นแล้วได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อให้เกมสามารถเสริมสร้างทักษะความรู้แก่ผู้ที่ได้เล่นอีกด้วย โดยในปัจจุบันนั้นคนหันมาสนใจในการเล่นเกมมากขึ้น ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ลมหายใจสุดท้าย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   จิรายุ วงศ์ภักดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคม เนื่องจากเกมใน ปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่ จากพฤติกรรมของมนุษย์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่ปิดและอันต ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ลมหายใจสุดท้าย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   กานต์ อินทะนุ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เราศึกษาและจัดทำขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์งานเกมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นในสังคมเนื่องจาก เกมที่นิยมในปัจจุบันส่วนใหญ่นั้นเป็นเกมที่มีความสดใสน่ารักเหมาะสำหรับเด็กหรือบุคคลทั่วไป ซึ่งยังมีแนว เกมที่เน้นความกดดั ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง ลมหายใจสุดท้าย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ต่อสกุล ชัชวาลกิจกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกของเกมที่พัฒนาโดยคนไทยให้แสดงให้ เห็นว่า นักพัฒนาฝึกหัดในไทยสามารถพัฒนาเกมในอุตสาหกรรมระดับโลกได้ ทั้งนี้เกมที่ตัวผู้พัฒนาคิดที่จะพัฒนาจะเน้นไปทางด้านอารมณ์และความรู้สึกของตัวผู้ ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง อม๊อคเนสทาวเวอร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ตรีพิศุทธิ์ มิ่งแม้น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงสําหรับผู้ใช้งานสร้างทักษะในการวางแผนคิดวิเคราะห์รวมถึงพัฒนาความสามารถของทีมงานผู้พัฒนาโครงการเนื่องด้วยในปัจจุบันนั้นโทรศัพท์ไร้สายแทบเลตได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดํา ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง อม๊อคเนสทาวเวอร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   พลอย สมยานนทนากุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เล่น โดยการผ่านเกมนั้นต้องใช้ไหวพริบความสามารถ การวางแผน และการแก้ไขปัญหาของผู้เล่นเมื่อเจออุปสรรค ซึ่งมีความแตกต่างจากเกมอื่น โดยผู้เล่นที่ได้เล่นเกมนี้จะเล่น ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง เมคานิมอล พัท 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   สุบงกช มณีรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิง และเพื่อให้สังคมเปลี่ยนทัศนะคติที่ไม่ดีต่อเกม เนื่องจากเกมในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความรุนแรง ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง เมคานิมอล พัท 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   กิตติกานท์ อรสุทธิกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงานเกมให้ ได้รับความนิยม ในกลุ่มคนต่างๆ และสมเหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมา เนื่องมาจากในปัจจุบ ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง เรนเดียร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ธัญลักษณ์ สกะมณี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้เล่น โดยการผ่านเกมนั้นต้องใช้ไหวพริบความสามารถ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของผู้เล่นเมื่อเจออุปสรรค ซึ่งมีความแตกต่างจากเกมอื่นในเกมวิ่งอื่นๆ โดยผู้เล่นที่ได้เล่น ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง เรนเดียร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ศรัณย์รัชต์ บุญญ์ทองอุษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เราศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีในสังคมปัจจุบัน ให้เกิดกระบวนการทางความคิด และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อส่งผลต่อการเรียนและการดํารงชีวิตในอนาคตของเด็กไทยใน ปัจจุบัน โดยสร้างเกมที่ไม่เน้นไปที ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง เรนเดียร์ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   นรินทร หงษ์ทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันนั้นเกมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มเด็ก วัยรุ่น หรือแม้แต่ในวัยทำงานเพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านโ ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง แฟรงเกนสปาร์ค 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   ชนากานต์ ภัทรวงศ์สิริ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและเกมแฟรงเกนสปาร์คเป็นเกมการจำลองสถานการณ์ทาง ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเกต และวางแผน ที่จะต้องใช้ตรรกะเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ผู้เล่นจะต้องพยายาม หาทางคิดค้นวิธีที่ดีที่สุด ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบเกมเรื่อง แฟรงเกนสปาร์ค 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
   Type: Thesis
   มาริษา ชูเพ็ชร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกม ที่จะสะท้อนวิวัฒนาการที่ก้าวไปใน ด้านเทคโนโลยีนั้นอาจจะมีมากเกินไป จนการดำเนินชีวิตทุกสิ่งขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี เนื่องจากเกมในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV