Now showing items 1-20 of 44

  • Thumbnail

   Trace of performance 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   สรีนา สัตถาผล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   กรรมาชีพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   กฤษณะ สลีสองสม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   กระแสการสร้างสรรค์ศิลปะสื่อประสมของศิลปินหัวก้าวหน้าในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2528-2556 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art Theory / วิทยานิพนธ์ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Thesis
   ณัชชา เอกนาวา; Natcha Eaknava (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   จากประวัติศาสตร์ ศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2549 ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐทำให้การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติถือว่าเป็นเวทีการประกวดอันเป็นทางการและสำคัญที่สุด ต่อมาภาคเอกชนสาขาต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   การเผชิญหน้ากับความไม่ยุติธรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts Education / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลปศึกษา
   Type: Thesis
   อนุพงศ์ เจริญมิตร; Anupong Charoenmitr (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   ความงามในเสียงธรรมชาติของป่าไม้ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   มานัส แก้วโยธา; Manat Gavyota (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ผลงานวิทยานิพนธ์หัวข้อเรื่อง ความงามในเสียงธรรมชาติของป่าไม้ จากการที่ข้าพเจ้า ได้ซึมซับได้สัมผัสความงามของเสียงธรรมชาติของป่าไม้ ที่ซ่อนเร้นไว้ด้วย ความลี้ลับของป่าก่อ เกิดเป็นจินตนาการในการสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะเพื่อ ...
  • Thumbnail

   จากความทรงจำสู่ภาพปัจจุบัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   ชัยวัช เวียนสันเทียะ; Chaiwat Wiansantia (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ข้าพเจ้าใช้ชีวิตและเติบโตขึ้นในชนบทในสมัยเด็ก ท่ามกลางบรรยากาศอันเขียวขจีและกว้างไกลของท้องทุ่ง มหรสพคือสื่อบันเทิงและน่าประทับใจของข้าพเจ้าในวัยเด็ก เมื่อข้าพเจ้าเติบโตและต้องจากถิ่นฐานในชนบท ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าชมภาพ ...
  • Thumbnail

   ชีวิตในมิติคู่ขนาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   รัตนา สาลี; Rattana Salee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   ข้าพเจ้าเติบโตและอาศัยในกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่เด็ก และมักเดินทางไปสถานที่ต่างในชีวิตประจำวันด้วยรถโดยสารประจำทาง ภาพของเมืองกรุงเทพเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดูได้จากการขยายตัวอาคารและสิ่งที่ ...
  • Thumbnail

   ดอกไม้ในสายโลหิต 

   Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
   Type: Work of Art
   ณรัชต์ กลิ่นสุดใจ; Narat Klinsudjai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   ด้ายแดงแห่งชีวิต สายโลหิตโยงจิตใจ 

   Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
   Type: Work of Art
   ณรัชต์ กลิ่นสุดใจ; Narat Klinsudjai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   ตัวตนในลมปาก 

   Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
   Type: Work of Art
   ณรัชต์ กลิ่นสุดใจ; Narat Klinsudjai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   ต้นไม้แห่งรัก ปลูกฟักด้วยหัวใจ 

   Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
   Type: Work of Art
   ณรัชต์ กลิ่นสุดใจ; Narat Klinsudjai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   ถักรูปชีวิต 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   สิตา อินใหญ่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ผลผลิตแห่งความรัก กายภาพบำบัดทางจิตใจ 

   Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
   Type: Work of Art
   ณรัชต์ กลิ่นสุดใจ; Narat Klinsudjai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
  • Thumbnail

   ภาพความทรงจำในอดีตกับความจริงในปัจจุบัน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ภูริช ศรีสวย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ภาวะธรรมชาติในรูปแบบธรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   กาญจนา ชลศิริ; Kanjana Chonsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ธรรมชาติ และจักรวาลมีความเป็นมาที่ยาวนานก่อนกาลเวลาที่นับได้โดยมนุษย์ การถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตใด ๆ บนโลก ปรากฎการณ์อันอัศจรรย์ ยิ่งใหญ่ทรงพลัง และเร้นลับเป็นจิตวิญญาณที่น่ายำเกรง สร้างพลังชีวิตต่อมนุษย์ทั้งปรัชญา ...
  • Thumbnail

   ยกลูกให้ฟรีดา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Visual Arts / วิทยานิพนธ์ - ทัศนศิลป์
   Type: Thesis
   อาทิตยา ศรีทองอินทร์; Atitaya Sritongin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ศิลปะสามารถสื่อความหมายข้ามยุคสมัยและพรมแดน แม้จะมีความแตกต่างกันทางด้านภาษาและวัฒนธรรม แต่มนุษย์ก็มีประสบการณ์ทางอารมณ์และโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตคล้าย ๆ กันทุกคน รู้สึกทุกข์โศรก เสียใจ ดีใจ ทุกคนจะต้องผ่านกระบวนก ...
  • Thumbnail

   รูปทรงอิสระจากการผูกมัด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Art / วิทยานิพนธ์ - ศิลปไทย
   Type: Thesis
   สันติ หวังชื่น (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
  • Thumbnail

   ร่อยรอยปรารถนาแห่งจินตภาพ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   สิปปกร ชินกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   วัฏจักรทุนนิยม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ขวัญฤทัย ไกรนรา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   วัตถุกับการเปลี่ยนแปลงด้วยเงื่อนไขของเวลา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   ณัฐภูมิ แสงหาญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV