Now showing items 1-20 of 24

  • Thumbnail

   Book – notebook 2470 – 2559 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ข้าพเจ้ามองเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายในทุกทุกด้าน ทั้งสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ แต่ผู้คนก็มิอาจหลบเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิวัฒน์โดยเวลา จึงต้องการแสดงออกถึงเวลาที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ...
  • Thumbnail

   Is everything 

   Collection: Work of art - Applied Art Studies / ผลงานศิลปะ - ประยุกตศิลปศึกษา
   Type: Work of Art
   ธีรวัฒน์ งามเชื้อชิต; Teerawat Ngarmchuachit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ความรู้คู่ชีวิต แต่งงานกับความรู้
  • Thumbnail

   กาลเวลา 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   จินตนา เปี่ยมศิริ; Jintana Piamsiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   กระดาษที่เกิดจากกระบวนการนำวัสดุธรรมชาติมาแปรสภาพ ย่อย สลาย จากรูปทรงเดิม ประกอบสร้างขึ้นมา ใหม่ เพื่อใช้งานจนหมดสภาพการใช้งาน จะถูกนำมาเข้ากระบวนการเริ่มต้นใช้งานใหม่ ข้าพเจ้าต้องการสะท้อนถึงความไม่สิ้นสุดของเรื่องราว ...
  • Thumbnail

   ความศรัทธาและความเสื่อม 

   Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
   Type: Work of Art
   ปัญญา วิจินธนสาร; Panya Vijinthanasarn (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ความประทับใจในสมุดภาพไตรภูมิ ซึ่งเป็นผลงานจิตรกรรมประเพณีบนเอกสารโบราณที่สร้างขึ้นจากความคิดรวบยอดในองค์ความรู้และความศรัทธาที่มีต่อวรรณกรรมในพุทธศาสนา เนื้อหาในเรื่องกล่าวถึงจักรวาลวิทยา ปรัชญา จริยศาสตร์ ชีววิทยา ...
  • Thumbnail

   จากดวงตาสู่ภายใน 

   Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
   Type: Work of Art
   นาวิน เบียดกลาง; ์Nawin Biadklang (มหาวิทยาลัย. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   สาระ ข้อมูล ปรัชญา ความรู้ ความบันเทิงใจ จินตนาการความคิดฝัน เป็นมิติที่อยู่ภายในหนังสือในแต่ละประเภท ซึ่งมีความหมายและคุณค่าแตกต่างกันไป การได้เริ่มต้นอ่านหนังสือ จึงเป็นเสมือนการได้เริ่มต้นเดินทางเข้าไปสู่อีกมิติหนึ่งท ...
  • Thumbnail

   จินดามณี ๒๕๖๐ 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ณัฎฐพล สุวรรณกุศลส่ง; Natthapol Suwankusolsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   หนังสือ เก็บ ความรู้ เก็บ อดีต เก็บ ของ เก็บ ชีวิต และ เก็บ เวลา กล่าวได้ว่าการจดบันทึกทำให้รับรู้ถึงเรื่องราว ผ่านความทรงจำของผู้จดบันทึกและถ่ายทอดความรู้สึกผ่านห่วงของเ ...
  • Thumbnail

   ชีวิต : บนพื้นฐานแห่งความจริงและจินตนาการ 

   Collection: Work of art - Visual Arts / ผลงานศิลปะ - ทัศนศิลป์
   Type: Work of Art
   ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย; Tippanet Yaemmaneechai (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   สัมพันธภาพแห่งชีวิตมนุษย์ สัมพันธ์กับความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งนำพาชีวิตมุ่งสู่กฎเกณฑ์ทางด้านความจริง อันเกิดจากการพัฒนาแสวงหาประโยชน์จากความเจริญทางด้านวัตถุ การลุ่มหลงในโลกแห่งวัตถุเป็นเหตุแห่งความบกพร ...
  • Thumbnail

   ติดปะความคิด 

   Collection: Work of art - Art Theory / ผลงานศิลปะ - ทฤษฎีศิลป์
   Type: Work of Art
   สุธี คุณาวิชยานนท์; Sutee Kunavichayanont (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   หนังสือศิลปินที่เป็นผลมาจากการติดปะภาพร่าง และข้อความบันทึกความคิดในแต่ละช่วงจังหวะของชีวิต มีทั้งภาพและข้อเขียน เป็นทั้งหนังสือที่ประกอบขึ้นจากกระดาษแบน ๆ 2 มิติ แต่ก็สามารถคลี่ออก ยืดได้ หดได้ เป็นได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
  • Thumbnail

   ทดลองสำหรับผลงานพายุลูกเห็บ 2560 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   บันทึกการค้นคว้าทดลองหาความเป็นไปได้ในการนำพืช เช่น คราม ขมิ้นชัน ตีนเป็ดฝรั่ง ใบชา น้ำผึ้ง กาวกระถิน ก่อนนำมาสร้างสรรค์ผลงานจริง
  • Thumbnail

   บินไปหุบเขาตำนาน 

   Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
   Type: Work of Art
   ปริญญา ตันติสุข; Parinya Tantisuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง., 2017)
   การได้ศึกษาหนังสือโบราณที่ทำขึ้นจากวัสดุไม้ มีการแกะสลักเป็นรูปร่างคล้ายสิ่งมีชีวิต บันทึกความคิด ความรู้สึกของผู้สร้างหนังสือ สร้างให้เกิดความคำนึงเกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่า เป็นแรงบันดาลใจและจุดหมายในการสร้างสรรค์ในการเก ...
  • Thumbnail

   บ้านในหุบเขาตำนาน 

   Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
   Type: Work of Art
   ปริญญา ตันติสุข; Parinya Tantisuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017-08)
   การได้ศึกษาหนังสือโบราณที่ทำขึ้นจากวัสดุไม้ มีการแกะสลักเป็นรูปร่างคล้ายสิ่งมีชีวิต บันทึกความคิด ความรู้สึกของผู้สร้างหนังสือ สร้างให้เกิดความคำนึงเกี่ยวกับตำนานเรื่องเล่า เป็นแรงบันดาลใจและจุดหมายในการสร้างสรรค์ในการเก ...
  • Thumbnail

   รฤก ละ วาง 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   วิรัญญา ดวงรัตน์; Wiranya Duangrat (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ด้วยความรำลึกถึงสิ่งที่มีคุณค่า ด้วยความเคารพบูชาในสิ่งที่เป็นสัมมาสั่งสมต่อเนื่องยาวนานผ่านกาลเวลา นำมาสู่ความเพียรสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อการเก็บรักษารูปลักษณ์แทนความรัก ความศรัทธา และความทรงจำที่มีค่า ดั่งเป็นการรฤ ...
  • Thumbnail

   ศรัทธาภาวนา 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   พัดยศ พุทธเจริญ; Phatyos Buddhacharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   การสำรวจตนเองด้วยการใช้สติกำกับจิตใจ ให้อยู่ในสภาวะอารมณ์แห่ง สมาธิ อันเป็น วิถีจิต วิถีลม หรือเป็นวิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม ด้วยศรัทธาภาวนา
  • Thumbnail

   สมุดไทย 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   อภิชัย ภิรมย์รักษ์; Apichai Piromrak (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ได้รับความบันดาลใจจากสมุดไทยโบราณที่มีรูปแบบการพับต่อเนื่องสลับไปสลับมา จึงนำมาประสมประสานกับชุดผลงานที่เคยทำมาในอดีต เพื่อเป็นการบันทึกการทำงานศิลปะที่ผ่านมา
  • Thumbnail

   หนังสือของพ่อ 

   Collection: Work of art - Painting / ผลงานศิลปะ - จิตรกรรม
   Type: Work of Art
   วิโชค มุกดามณี; Vichoke Mukdamanee (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017)
   คำสอนของพ่อที่มีอยู่ในโครงการพระราชกรณียกิจต่าง ๆและพระบรมราโชวาทที่ทรงให้ไว้กับประชาชนในหลาย ๆ โอกาส ถูกรวบรวมเป็นคำสอนในสมุดสีเหลือง มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิต ความเป็นอยู่ และแนวทางต่าง ๆ ที่ประชาชนชาวไทยได้ศึกษาเรีย ...
  • Thumbnail

   หนังสือคน 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   กัญญา เจริญศุภกุล; Kanya Charoensupakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง., 2017-08)
   หลังจากผ่านช่วงเวลา ‘การอ่าน’ อันยาวนาน ฉันรวบรวมหนังสือเล่มเล็ก ใหญ่ หนา บาง เนื้อหาต่างสาระวิถีเข้าไว้ด้วยกัน ณ ขณะหนึ่งนั่นเอง ฉันได้พบ ‘ความเป็นกลาง’ (Neutrality)
  • Thumbnail

   หนังสือคือชีวิต 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ทินกร กาษรสุวรรณ; Tinnakorn Kasornsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   หนังสือมีความสำคัญและมีประโยชน์กับชีวิตมนุษย์ เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาความรู้หรือคำตอบที่ตนอยากรู้ อยากเห็นด้วยวิธีการต่าง ๆ มากมายหลากวิธี แต่วิธีที่มนุษย์สามารถแสวงหาคําตอบได้ดีและสะดวกที่สุดคือ การแสวงหาคําตอบจากหนังสือ ...
  • Thumbnail

   หนังสือเล่มสุดท้าย 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017)
   หนังสือ คือ บทบันทึกเรื่องราวเนื้อหาของมนุษยชาติที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับพันปี หนังสือเป็นแหล่งความรู้ เป็นคัมภีร์ตำราที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ให้ผู้คนได้อ่านได้ศึกษา ขวนขวายค้นคว้าสรรพวิชาวุฒิมาช้านาน ...
  • Thumbnail

   หน้าหนังสือ 

   Collection: Work of art - Thai Art / ผลงานศิลปะ - ศิลปไทย
   Type: Work of Art
   ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ; Thongchai Srisukprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ใบหน้ามนุษย์แสดงออกทางความคิด อารมณ์ และความรู้สึกได้ เป็นภาษาสากลที่สื่อสารได้ในหมู่มวลมนุษย์ เสมือนใบหน้ามีตัวหนังสือให้ได้อ่าน ใบหน้าเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ Tangible สภาวะอารมณ์และความรู้สึกที่เกิดขึ้นบนใบหน้าจะสื่อ ...
  • Thumbnail

   หมอนปักเข็มหมุดเจ็ดใบ 

   Collection: Work of art - Graphic Arts / ผลงานศิลปะ - ภาพพิมพ์
   Type: Work of Art
   วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ; Vimonmarn Khanthachavana (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   ความทุกข์ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับบุพการีระหว่างการรักษาพยาบาล ความเศร้าโศกเสียใจของครอบครัว รวมทั้งความทุกข์ใจของตนเองจากการใช้ชีวิตช่วงหนึ่ง เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภาพพิมพ์เทคนิคผสมโดยใช้รูปทรงหมอนปักเ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV