Now showing items 1-11 of 11

  • Thumbnail

   การศึกษาคติความเชื่อและรูปแบบหอไตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Historical Archaeology / วิทยานิพนธ์ – โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
   Type: Thesis
   สถาพร อรุณวิลาศ; Sthaporn Aroonwilas (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1991)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงรูปแบบคติการสร้างและลวดลายศิลปะ ที่ใช้ในการประดับตกแต่งหอไตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยอาศัยวิธีการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลเอกสารประเภทต่าง ๆ และการศึกษาทางกายภาพ ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบหอไตรในวัฒนธรรมล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   อดุลย์ เป็งกาสิทธิ์; Adul Pengkasit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1999)
   การศึกษางานสถาปัตยกรรมหอไตรในวัฒนธรรมล้านนา มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงรูปแบบหอไตรที่สร้างขึ้นในล้านนา ช่วงเวลาพ. ศ. 2350-2496 ซึ่งยังปรากฏหลักฐานการสร้างหอไตรในล้านนา โดยได้คัดเลือกกำหนดตัวแบบที่ใช้ในการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ...
  • Thumbnail

   การศึกษาสถาปัตยกรรมล้านนาที่ค้นพบในแหล่งโบราณคดีสบแจ่ม ตำบลท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   กองพล สุพรรณโรจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2000)
  • Thumbnail

   การศึกษาหน้าบันวิหารล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์; Worarun Boonyasurathana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการศึกษาคุณค่าของงานออกแบบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมหน้าบันของวิหารแบบล้านนา ซึ่งเป็นแบบอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของงานสถาปัตยกรรมในดินแดนภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ...
  • Thumbnail

   คุ้มพญ๋าเจียงแสน (หอเกียรติยศภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเชียงแสน) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   เจนจิรา เชี่ยวชาญชัยกุล; Chenchira Chieochanchaikul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
  • Thumbnail

   มองประวัติศาสตร์ผ่านลวดลายที่ปรากฏบนหน้าบันวิหารหลวงในอาเภออเภมือง จังหวัดเภชียงใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Painting / วิทยานิพนธ์ - จิตรกรรม
   Type: Thesis
   สิริมา เภงินอนันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  • Thumbnail

   วัดแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ไกรฤกษ์ ดวงดี; Krairuek Duangdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมไทยฉบับนี้ เกิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณต่อพระสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ จังหวัดเชียงราย ตลอดจนเพื่อโน้มนำให้คนรุ่นใหม่ (กลุ่มนักศึกษา) ...
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมลานนาไทยเครื่องประดุ (เครื่องไม้) 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   พรชัย สุดลาภา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1974)
  • Thumbnail

   สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกในเมืองเชียงรายภายใต้บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   จักรพันธ์ ม่วงคร้าม; Chakkrapan Muangkram (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่ถูกสร้างขึ้นในเมืองเชียงรายภายใต้บทบาทของมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน ที่เข้ามาปฏิบัติพันธกิจในเมืองเชียงรายในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1874-1957 (พ.ศ. ...
  • Thumbnail

   เรือนไม้พื้นถิ่นในจังหวัดลำพูน 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วรกานต์ สิงหเดช; Warakam Singhadej (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาที่เป็นวัฒนธรรมในการปลูกเรือนในจังหวัดลำพูน โดยมีเรือนตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 50 หลัง จากการศึกษาพบว่า การตั้งถิ่นฐานข ...
  • Thumbnail

   โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วัชรพงษ์ ชุมดวง; Watcharapong Chumduang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   จากการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อวิถีชีวิตภูมิปัญญาล้านนาถูกละเลยจนน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่หลงใหลไปกับวัฒนธรรมภายนอกและไม่ได้มีการสืบทอดความรู้ภูมิปัญญาเดิมเลย โครงการโฮงเฮียนสืบสานภ ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV