Now showing items 1-4 of 4

  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย กรณีศึกษาวัดมหาธาตุ ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร; Wiroj Shewasukthaworn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยสุโขทัย โดยอาศัยวัดมหาธาตุ จ. สุโขทัย เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากวัดมหาธาตุเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดภายในเมืองสุโขทัย เป็นสถานที่ที่รวบรวมสถ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ในสมัยสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   คทา จันทลักขณา; Gda Chantalakhana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ศาสนา เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาร่วมกับระบบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2. เพื่อศึกษาบทบาทและหน้าที่ของเจดี ...
  • Thumbnail

   การออกแบบพระอุโบสถและพระวิหารแบบไทยประเพณีสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2173-2310) 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   อานนท์ เรืองกาญจนวิทย์; Arnon Ruangkanjanawit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษางานออกแบบอาคารอุโบสถและวิหารแบบไทยประเพณีสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งมีจำนวนตัวแบบทั้งสิ้น 22 ตัวแบบ แบ่งเป็นอุโบสถ 18 หลัง และวิหาร 4 หลัง ซึ่งกระจายตัวในเขตจังหวัดอยุธยา ...
  • Thumbnail

   บทบาทหน้าที่และการออกแบบปรางค์ในสมัยอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   นนทชัย ทองพุ่มพฤกษา; Nontachai Thongpumprugsar (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การอธิบายถึง“ ความสัมพันธ์ระหว่างปรางค์กับสังคมอยุธยา” เป็นเป้าหมายหลักของวิทยานิพนธ์นี้และจากการวิจัยได้พบว่า ปรางค์เป็นสถาปัตยกรรมที่พัฒนาขึ้นในอารยธรรมเขมร โดยคลี่คลายมาจากต้นแบบในอารยธรรมอินเดียที่มีภูเขาธรรมชาติเป ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV