Now showing items 1-8 of 8

  • Thumbnail

   การศึกษาความหมายของแสงในสิมอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สาโรช พระวงค์; Xaroj Phrawong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การศึกษาครั้งนี้เกิดจากการต้องการศึกษาการนำแสงที่เป็นความประทับใจจากอดีตผ่านที่ว่างในสิมอีสานมาสร้างสรรค์เป็นงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดยตั้งสมมติฐานว่าแสงที่ปรากฏขึ้นแก่สิม ทั้งลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมสามารถทำให้เกิ ...
  • Thumbnail

   นาค : คติความเชื่อและรูปแบบศิลปกรรมในแถบลุ่มน้ำโขงบริเวณภาคอีสานตอนบนของประเทศไทย 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Archaeology / สารนิพนธ์ – โบราณคดี
   Type: Thesis
   พร้อมพร ภักตร์ขำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   พัฒนาการทางสังคมและประวัติศาสตร์จากงานศิลปกรรมลาวสองฝั่งโขงเมืองมุกดาหาร-เมืองสะหวันนะเขต 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Art History / สารนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   จิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   สะหวันนะเขตและมุกดาหารเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน ปรากฏหลักฐานทั้งในเอกสารส่วนกลาง รวมไปถึงปรากฏเอกสารท้องถิ่น กล่าวถึงความเป็นมาของบริเวณนี้อย่างชัดเจนในสมัยวัฒนธรรมล้านช้างเข้ามายังพื้นที่ ...
  • Thumbnail

   รูปแบบอุโบสถในจังหวัดอุดรธานี ช่วง พ.ศ.2511 - 2530 กับการสืบเนื่องทางงานช่าง 

   Collection: Theses (Ph.D) - Thai Art History / ดุษฎีนิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
   Type: Thesis
   ชวลิต อธิปัตยกุล; Chawalit Atipatayakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบอุโบสถและการสืบเนื่องทางงานช่าง โดยมุ่งเน้นไปที่ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2511 – 2530 ในจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ รูปแบบอุโบสถรวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   สถูปแบบล้านช้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เชิดเกียรติ กุลบุตร; Cherdkiat Kulabutr (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   สถูปแบบล้านช้างที่มีอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีลักษณะเฉพาะและแปลกออกไปจากสถูปอื่น ๆ อาจเป็นของที่คิดและมีวิวัฒนาการขึ้นเองในสมัยล้านช้าง หรือเป็นลักษณะของสถูปในดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ...
  • Thumbnail

   สิมพื้นถิ่นอีสานตอนกลาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - History of Architecture / วิทยานิพนธ์ - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สุวิทย์ จิระมณี; Suwit Jiramanee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การศึกษาสิมพื้นถิ่นอีสานตอนกลาง โดยมีจุดมุ่งหมายศึกษาลักษณะ รูปแบบของสิม และองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของชุมชนอีสานในเชิงประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น รวมทั้งคติและแนวความคิดบางประการ จากการรวบรวมข้อมูลที่ยังคง ...
  • Thumbnail

   สิมพื้นบ้านในจังหวัดยโสธร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พิมพ์พรรณ เชิดชู (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิทยานิพนธ์เล่มนี้ทำการศึกษารูปแบบของสิมพื้นบ้านในจังหวัดยโสธร โดยเน้นจุดมุ่งหมายคือการศึกษารูปแบบของสิมในจังหวัดยโสธร ถึงลักษณะของรูปแบบรวมถึงการรับอิทธิพลทั้งจากภายในและภายนอกเข้ามา โดยเฉพาะจากทางล้านช้าง วิทยานิพนธ์ฉบ ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบวัดป่าท่ากฐิน จังหวัดหนองคาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   อาทิตย์ วัชรานุทัศน์; Artit Watcharanutud (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV