Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   กราฟฟิตี้ชุมชน ความรัก สัตว์เลี้ยงและการปลูกฝัง 

   Collection: Theses (Bachelor's degree) - Mixed Media / ศิลปนิพนธ์ - สื่อผสม
   Type: Thesis
   ศุภวิชญ์ อินทร์งาม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการกระทำการทารุณกรรมต่อสัตว์ และเพิกเฉยต่อการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ซึ่งมีผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง ส่งผลให้จำนวนของสัตว์จรจัดเพิ่มขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากจะส่งผลกระทบต่อสังคม ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV